تحلیل تاثیرات پروژه های فتوولتائیک در پایداری محیط زیست و عدالت محیطی (نمونه موردی: شهر ارومیه)

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_URPL-3-8_003

تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1403

Abstract:

ایران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و پتانسیل بالای تابش خورشید، از فرصت ایده آلی برای توسعه صنعت انرژی خورشیدی به ویژه سامانه های فتوولتائیک برخوردار است .باتوجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان ،فعلی دیگر نمیتوان به منابع موجود انرژی متکی بود. با توجه به تجزیه و تحلیل آمار به دست آمده و استفاده از تکنیک های تحلیل از جمله همبستگی نتایج به دست آمده جهت سنجش فرض اول بدین شرح است سنجش مولفه کیفیت محیطی کلیه شاخص ها اعم از شاخص طبیعی، محیطی، آلودگی و انرژی پایدار باهم وارد معادله ی رگرسیون شدند ؛ ضریب همبستگی چندگانه ی این مدل برابر ۰.۵۷، ضریب تعیین برابر ۰.۳۲ و ضریب تعیین تعدیل شده برابر ۰.۲۲ میباشد. سطح معناداری این شاخص در معادله رگرسیون خطی برابر ۰.۰۳۶ میباشد که کمتر از عدد ۰.۰۵ میباشد که نشانگر رابطه علیت قوی مولفه کیفیت محیطی و میزان استفاده از پروژه های فتوولتائیک میباشد و حاکی از قبول فرضیه میباشد. نتایج فرض دوم نیز جهت سنجش مولفه عدالت محیطی کلیه شاخصها اعم از شاخص برابری و رفاه اجتماعی، زیست محیطی و اجتماعی باهم وارد معادله ی رگرسیون شدند ؛ ضریب همبستگی چندگانه ی این مدل برابر ۰.۶۷۲، ضریب تعیین برابر ۰.۴۲۷ و ضریب تعیین تعدیل شده برابر ۰.۳۲۰ میباشد. سطح معناداری این شاخص در معادله رگرسیون خطی برابر ۰.۰۲۶ میباشد که کمتر از عدد ۰.۰۵ میباشد که نشانگر رابطه علیت قوی مولفه کیفیت محیطی و میزان استفاده از پروژه های فتوولتائیک میباشد و نشان دهنده قبول فرضیه میباشد.

Authors

آریا نوری

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه

اصغر عابدینی

دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران