تاثیر ساختار کمیته حسابرسی بر ثبات بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMVJ-6-82_019

تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1403

Abstract:

کمیته حسابرسی جهت انجام نقش نظارتی و حفاظت از منافع سهامداران باید مستقل از مدیریت سازمان باشد از طرفی با توجه به اینکه کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است، در رابطه با پایش و راهبری عملیات و کیفیت اطلاعات واحدهای تجاری نقش اساسی دارد. لذا اعضای کمیته حسابرسی اثر بخش، قادر خواهند بود مدیریت را در راستای کاهش ریسک هدایت نمایند. بر همین اساس این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر ساختار کمیته حسابرسی بر ثبات بانکها است. در این پژوهش تعداد ۱۳ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۱ بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که تمامی شاخص های کمیته حسابرسی از جمله اندازه، استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر ثبات بانک تاثیر مثبت و معناداری دارد.

Keywords:

ثبات بانک , اندازه , استقلال , تخصص مالی کمیته حسابرسی

Authors

رسول یاری فرد

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران.

نسرین عباسی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران.