بررسی تعامل متقابل و هم افزایی میان حقوق شهروندی و توسعه پایدار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HLSPCONF07_175

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1403

Abstract:

توسعه پایدار به عنوان یکی از مهمترین اهداف جوامع معاصر، مستلزم توجه به جنبه های مختلف حقوق شهروندی است. این مقاله به بررسی ارتباط دوسویه میان حقوق شهروندی و توسعه پایدار می پردازد. حقوق شهروندی شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که تامین و رعایت آن ها می تواند تاثیر بسزایی بر توسعه پایدار داشته باشد. از سوی دیگر، توسعه پایدار با تامین نیازهای حال و آینده جوامع، محیط مناسبی برای تحقق حقوق شهروندی فراهم می کند. در این مقاله، با بررسی مطالعات و پژوهش های مختلف، نشان داده شده است که تقویت حقوق شهروندی از طریق ارتقاء مشارکت عمومی، دسترسی به اطلاعات، و تضمین عدالت اجتماعی، می تواند به دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کند. همچنین، توسعه پایدار با ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش رفاه اجتماعی، کاهش نابرابری ها و حفظ منابع طبیعی، زمینه ساز تحقق حقوق شهروندی است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مقالات مرتبط در این حوزه، بر اهمیت تعامل متقابل و هم افزایی بین حقوق شهروندی و توسعه پایدار تاکید می شود و به نوبه پیشنهاداتی برای بهبود و تقویت این ارتباط ارائه می دهد.

Authors

سجاد بهرا

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور مرکز دزفول