بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی و هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 25

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-5-16_024

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی و هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو است که در سال تحصیلی ۱۴۰۲ مشغول به تحصیل بودند و تعداد ۳۴۲ نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش براساس فرمول کوکران انتخاب شدند و برای نمونهگیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای خوشه ای استفاده شد. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد می باشد. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید مجرب راهنما مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ بدست آمد که از لحاظ آماری مناسب می باشند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و درصد) و آمار استنباطی با استفاده از نرمافزار SPSS۲۷ استفاده گردید. نتایج تحلیل همبستگی نشان می دهد که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی و هویت اجتماعی دانشجویان تاثیر مثبت دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی توان پیش بینی مولفه های سبک زندگی (اوقات فراغت و عادات فردی) را پیش بینی می کند ولی توان پیش بینی مولفه حضور در جمع خانواده را ندارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد شبکه های اجتماعی مجازی توان پیش بینی مولفه های هویت اجتماعی (هویت فردی و هویت جمعی) را دارد.

Keywords:

شبکه های اجتماعی مجازی , سبک زندگی , هویت اجتماعی , دانشجویان.

Authors

شفق صمدزاده

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

نورآفاق صمدزاده

کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو، ماکو، ایران

هاله قلی زاده

کارشناسی شیمی محض، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

نیکو کرامت

کارشناسی ارشد زیست شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

الهامه قنبری قره خاچ

کارشناسی ریاضی کاربردی، دانشگاه پیام نور ماکو، ماکو، ایران