رابطه سبک زندگی با سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان دشتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE18_346

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1403

Abstract:

از آنجایی که قشر عظیمی از جمعیت کشور ما را نوجوان و جوان تشکیل می دهد و با توجه به سبک زندگی و آسیب های ناشی از آن در بین بخشی از نوجوانان و جوانان در سطح جامعه افزایش یافته ضرورت تحقیق مشخص می شود و هدف اصلی جلوگیری از روش های آسیب زای سبک زندگی و ارائه راه حل هایی برای برطرف کردن پیامدهای ناشی از این آسیب هاست است. آسیب یعنی ظهور عیب و نقص و خارج شدن از وضع طبیعی و پیدایش تباهی است و آسیب شناسی یعنی پیدا کردن آسیب .که در این تحقیق هدف ما آسیب شناسی سبک زندگی نوجوانان دختر مقطع متوسطه اول میباشد. برای پیشگیری از این پیامدها نقش خانواده، فرد و آموزه های مدارس به عنوان راهکار ارائه شده است. جامعه آماری تحقیق دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر خورموج) ۳۰۰ نفر(از بین ۷۰۰ نفر می باشد. که به صورت تصادفی طبقه ای و از جدول مورگان انتخاب شده ، روش تحقیق نیز توصیفی و پیمایشی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در آخر داده ها از طریق روش همبستگی و spss نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج نهایی تحقیق نشان داد که۱ بین آسیب شناسی سبک زندگی نوجوانان دختر و محیط زندگی نوجوان رابطه ی معنادار وجود دارد۲.بین انحرافات جنسی نوجوانان دختر و سبک زندگی نوجوان رابطه ی معنادار وجود دارد.۳ بین رسانه های جمعی و توجه مسئولین مدارس به سبک زندگی نوجوان رابطه ی معناداروجود دارد.۴ بین آسیب شناسی سبک های زندگی ودرآمد خانواده نوجوانان دختر رابطه ی معنادار وجود دارد.۵ بین اوقات فراغت نوجوانان دختر در مدارس و آسیب شناسی سبک زندگی آنان رابطه ی معنادار وجود دارد.۶ بین اجتماعی کردن دختران نوجوان در مدارس و سبک زندگی آنان رابطه ی معنادار وجود دارد.۷ بین آسیب شناسی سبک زندگی نوجوانان دختر با نقش مدارس در بهبود آن رابطه ی معنادار وجود دارد. این فرضیه ها در سطح۰۰۱/۰ تایید شد.

Authors

زینب حسنی

، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد،ایران

اصغر نجفی تیره شبانکاره

گروه تربیت بدنی، واحد فیروزآباد، دانشگاه ازاد اسلامی، فیروزآباد،ایران