مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان هیجان مدار بر اضطراب و تحمل پریشانی زنان مبتلا به بیماری کرونر قلبی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ASTAR-13-3_009

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1403

Abstract:

مقدمه: بیماری قلبی عروقی یکی از شایع ترین عوارض قلبی و به عنوان یک اختلال مزمن، پیش رونده و ناتوان کننده شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان هیجان مدار بر اضطراب و تحمل پریشانی زنان مبتلا به بیماری کرونر قلبی بود.روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه همراه با مرحله پیگیری بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان مبتلا به بیماری کرونر قلبی مراجعه کننده به مرکز تخصصی بیمارستان شهید لواسانی تهران در تابستان سال ۱۴۰۰ بود که به روش داوطلبانه ۴۵ نفر انتخاب و به طور تصادفی ساده به دو گروه آزمون (۳۰ نفر) و گواه (۱۵ نفر) تقسیم شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه اضطراب بک و همکاران و مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر بود. یکی از گروه های آزمایش مداخله شناختی رفتاری و گروه دیگر مداخله هیجان مدار را دریافت کردند. گروه آزمایش اول در ده جلسه حضوری ۹۰ دقیقه ای در ده هفته و گروه آزمایش دوم در ۹ جلسه حضوری ۹۰ دقیقه ای در نه هفته تحت مداخله قرار گرفتند و گروه گواه مداخله معمولی را دریافت نمود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-۱۶ و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بین گروهی در سطح معناداری ۰۵/۰=a استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد اثربخشی درمان شناختی رفتاری و هیجان مدار در کاهش اضطراب تفاوت معنادار ندارند و تاثیر یکسانی دارند (۰۵/۰>p). اما در مولفه تحمل پریشانی درمان شناختی رفتاری موثرتر است (۰۵/۰>p).نتیجه گیری: بنابراین نتایج این پژوهش می تواند زمینه ساز مداخلاتی برای کمک به بیماران عروق کرونر قلبی شود.

Authors

فریبا علیاری خانشان وطن

دانشجوی دکتری روان شناسی، گروه روان شناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

حسن احدی

استاد مدعو، گروه روان شناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی (نویسنده مسئول)

مریم کلهرنیا گل کار

استادیار، گروه روان شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

مستوره صداقت

استادیار، گروه روان شناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Einarson TR, Acs A, Ludwig C, Panton UH. Prevalence of ...
 • Ranjbaran R, Aliakbari Dehkordi M, Saffarinia M, Alipour A. Effect ...
 • Azimian J, Soleimany Ma, Pahlevan Sharif S, Banihashemi H. The ...
 • Babamohamadi H, Kadkhodaei-Elyaderani H, Ebrahimian A, Ghorbani R. The effect ...
 • Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical ...
 • Malekpour Golsefidi Z, Nasrollahi B, Darandegan K. The Relationship between ...
 • Tully PJ, Harrison NJ, Cheung P, Cosh S. Anxiety and ...
 • Cohen BE, Edmondson D, Kronish IM. State of the art ...
 • Zi J, Yi oF, Dong C, Zhao Y, Li D, ...
 • Ezadi tame A, Sadeghi R, Safari M, Esmaeili-douki Z. Effect ...
 • Lett HS, Blumenthal JA, Babyak MA, Sherwood A, Strauman T, ...
 • Pimple P, Lima BB, Hammadah M ,Wilmot K, Ramadan R, ...
 • Stansfeld SA, Fuhrer R, Shipley MJ, Marmot MG. Psychological distress ...
 • Daughters SB, Ross TJ, Bell RP, Yi JY, Ryan J, ...
 • Manning K, Rogers AH, Bakhshaie J, Hogan JB, Buckner JD, ...
 • Leyro TM, Zvolensky MJ, Bernstein A .Distress tolerance and psychopathological ...
 • Gallego A, McHugh L, Villatte M, Lappalainen R. Examining the ...
 • Veilleux JC. The relationship between distress tolerance and cigarette smoking: ...
 • Mohammadpour A, Mohammadian B, Basiri Moghadam M, Nematollahi MR. The ...
 • Shortis E, Warrington D, Whittaker P. The efficacy of cognitive ...
 • McFarlane FA, Allcott-Watson H, Hadji-Michael M, McAllister E, Stark D, ...
 • Lorenzo-Luaces L, Keefe JR, DeRubeis RJ. Cognitive-Behavioral Therapy: Nature and ...
 • Peters L, Romano M, Byrow Y, Gregory B, McLellan LF, ...
 • Vakili M, Ahmadian H, Hadizadeh N. The Effect of Cognitive-Behavioral ...
 • Soleymany Kahreh Z, Hosseini SS, Afsharinia K. The Comparison of ...
 • Bayazi M. The effectiveness of a short cognitive behavioral group ...
 • Khodai S, Khazai K, Kazemi T, Ali Abadi Z. The ...
 • Kolivand P, Nazari Mahin A, Jafari R. The Effectiveness of ...
 • Baratpour S, Dasht Bozorgi Z. The effect of well-being therapy ...
 • Shirali S, DashtBozorgi Z. Effect of Acceptance and Commitment-based Group ...
 • Zarabi S, Tabatabaei Nejad FS, Latifi Z. Comparison of the ...
 • Alipour A, Rezai A, Hashemi T, yousefpour N. The effectiveness ...
 • Zahrabnia E, Sanaie B, Kiyamanesh A, Zahrakar K. Comparison of ...
 • Asvadi M, Bakhshipoor A, Razavitabadegan B. Comparison the effectiveness of ...
 • Johnson S, Zuccarini D. Integrating sex and attachment in emotionally ...
 • Denton WH, Wittenborn AK, Golden RN. Augmenting antidepressant medication treatment ...
 • Sanagavi Moharrar Gh, Shirazi M, Mohammadi R, Maghsoodloo F. Effectiveness ...
 • Khosravi Asl M, Nasirian M, Bakhshayesh A. The Impact of ...
 • Beck AT, Steer R. Beck anxiety inventory (BAI). Überblick über ...
 • Kaviani H, Mousavi A S. Psychometric properties of the Persian ...
 • Simons JS, Gaher RM. The Distress Tolerance Scale: Development and ...
 • Shams J, Azizi A, Mirzaei A. Correlation between Distress Tolerance ...
 • Hazlett-Stevens H. Psychological approaches to generalized anxiety disorder: A clinician's ...
 • Dehshiri G-R. The Effectiveness of Cognitive-Behavior Therapy on Anxiety and ...
 • Emami M, Askarizade G, Faziltpour M. Effectiveness of Cognitive – ...
 • Johnson SM. The practice of emotionally focused coupled therapy (۲nd). ...
 • Taghipour R, siahpoosh S, kazemi dalivand F, Sadeghi P, Farjadtehrani ...
 • Evyatar A, Stern M, Schem-Tov M, Groswasser Z. Hypothesis forming ...
 • نمایش کامل مراجع