پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی بر اساس سبک زندگی ایرانی- اسلامی و الگوهای ارتباطی زنان معلم

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IIFSJ-3-4_005

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1403

Abstract:

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین سبک زندگی ایرانی-اسلامی و الگوی ارتباطی باکیفیت زندگی زناشویی انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، جزء پژوهش های کاربردی و ازلحاظ نوع ماهیت داده، جزء پژوهش های کمی و ازنظر روش گردآوری توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل شاغل فرهنگی شهر نهاوند در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به تعداد ۶۸۲ نفر بود که با استفاده از جدول مورگان ۲۴۸ نفر به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی(۱۹۸۴)، مقیاس کیفیت زناشویی باسبی و همکاران(۱۹۹۵) پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی (۱۳۹۰)، و پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی (۱۹۸۴) بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین کیفیت زندگی زناشویی با سبک زندگی اسلامی (۷۹۹/۰=r)، و ارتباط سازنده متقابل (۲۳۲/۰=r) رابطه مثبت و معنی دار و بین کیفیت زندگی زناشویی با ارتباط توقع/کناره گیری (۲۴۸/-=r) و ارتباط اجتناب متقابل (۱۱۰/۰-=r) رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (۰۱/>p). همچنین رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای سبک زندگی اسلامی ۷۴/۰ درصد، ارتباط سازنده متقابل ۲۴/۰ درصد، ارتباط توقع/کناره گیری ۲۲/۰ درصد منفی و ارتباط اجتناب متقابل ۱۱/۰ درصد منفی کیفیت زندگی زناشویی را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری: زنان متاهل شاغلی که سبک زندگی اسلامی را انتخاب کردند و الگوهای سازنده ارتباط را در روابط زناشویی خود بکار می گیرند در زندگی زناشویی خود به درجه بالاتری از کیفیت زندگی دست خواهند یافت.

Authors

میلاد سلگی

دانشجوی دوره دکتری، روانشناسی بالینی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران ، تهران، ایران.