مطالعه رابطه بین امنیت شغلی با مسئولیت پذیری در کاهش فساد اداری (مورد مطالعه : شهرداری ساری)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPM-6-2_006

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه بین امنیت شغلی با مسئولیت پذیری و نقش آن در کاهش فساد اداری (مورد مطالعه : شهرداری ساری) انجام پذیرفت. این تحقیق از حیث روش، پیمایشی از نوع همبستگی و از نظرهدف کاربردی بوده است. جامعه آماری را کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری ساری تشکیل داده اند که تعداد آنان ۹۲۸ نفر گزارش گردید. براساس جدول نمونه گیری استاندارد کرجسی و مورگان، ۲۶۹ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و همچنین آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شده است. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد بین متغیرهای تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی، رضایت اقتصادی، عاطفی بودن محیط کار، احساس آرامش در کار، وابستگی به سازمان، دفاع از سازمان، با مسئولیت پذیری در کاهش فساد اداری در شهرداری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داده است که از دیدگاه تحقیق حاضر دفاع از سازمان رتبه اول رتبه اول با میانگین ۸۰/۸، احساس ارامش در کار رتبه دوم با میانگین ۴۶/۷، جابجایی شغل سوم با میانگین ۹۴/۵، رضایت شغلی رتبه چهارم با میانگین ۷۰/۵، بیشترین میزان تاثیرگذاری را در مسئولیت پذیری درکاهش فساد اداری در شهرداری ساری دارند.

Authors

محمدرضا باقرزاده

استادیارمدیریت دولتی، عضوهیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،ایران

علی خلخالی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

علی گرجی کرسامی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران