تاثیرمصرف مکمل جینسینگ بر سطوح سرمی IGF۱ و میوستاتین کاراته کارها پس از یک دوره مسابقه شبیه سازی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMEG-3-2_004

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1403

Abstract:

چکیده هدف: عامل رشد میوستاتین و IGF۱ نقش موثری در پاسخ به انقباض های عضلانی، تنظیم و تحریک متابولیسم عضلات ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مکمل جنسینگ بر سطوح سرمی فاکتورهای رشد میوستاتین و IGF۱ است. روش پژوهش: لذا ۱۶ نفر از کاراته کاران باشگاهی درقالب طرح نیمه تجربی دو سو کور پیشپس آزمون به دو گروه جنسینگ و دارونما تقسیم شدند قبل و بعد از مصرف یکماهه مکمل و پس از یک دوره مسابقه شبیه سازی شده، نمونه گیری خون انجام شد. برای آنالیز یافته ها از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر همراه با آزمون تعقیبی LSD و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد در گروه دریافت کننده مکمل جنسینگ سطح سرم میوستاتین و سطح سرم IGF۱ تحت تاثیر مصرف مکمل جنسینگ و فعالیت شبیه سازی شده بود (۰۵/۰P

Keywords:

میوستاتین , IGF۱ , مکمل جینسینگ , مسابقه شبیه سازی شده کاراته