بررسی میزان توجه برنامه درسی اجرا شده به پرورش مهارت کارآفرینی دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 33 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PJLCO01_1993

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1403

Abstract:

کارآفرینی فرایندی اکتسابی است و بهترین زمان برای آموزش مهارتهای مختلف کارآفرینی همان دوران آموزشهای اولیه در مدرسه و قبل از آن است. از آنجایی چنین مهارتی در برنامه های درسی اجرا شده کمتر مورد توجه است، هدف اصلی پژوهش بررسی میزان توجه برنامه درسی اجرا شده به پرورش مهارت کارآفرینی دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر بود. روش پژوهش زمینه ای بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه معلمان مرد و زن دوره ابتدایی در مدارس استثنایی (با تکیه بر آموزش دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر) در شهر تهران بود که با استفاده از فرمول کوکران، ۳۴ معلم زن و مرد شاغل به خدمت در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ دوره ابتدایی در مدارس استثنایی (با تکیه بر آموزش دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر) در شهر تهران بطور تصادفی انتخاب شدند و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر گرفته از شاخص های برنامه درسی کارآفرینی برای کودکان که توسط سبزه (۱۳۹۴) طراحی و تهیه شده است، گردآوری شد. نتایج حاصل از شاخص های توصیفی و استنباطی از جمله تی یک نمونه ای پس از تثبیت روایی محتوایی و پایایی ابزار پژوهش نشان داده شد که وضعیت اهداف مناسب برنامه درسی اجرا شده متناسب با پرورش مهارت های کارآفرینی برای دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر در پایه سوم ابتدایی در درس ریاضی مطلوب نیست. وضعیت محتوا و وضعیت روش تدریس در برنامه درسی اجرا شده و متناسب با پرورش مهارت های کارآفرینی برای دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر در پایه سوم ابتدایی در درس ریاضی مطلوب است. اما نمی توانیم به یقین ادعا کنیم که وضعیت روش ارزشیابی در برنامه درسی اجرا شده متناسب با پرورش مهارت های کارآفرینی برای دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر در پایه سوم ابتدایی در درس ریاضی مطلوب است. این نتایج با عوامل چالش زا از جمله نوع تالیف کتاب ریاضی، عوامل محیطی تدریس ریاضی در کلاس، دانش و اطلاعات معلم و ....ارتباط داشته است.

Keywords:

برنامه درسی اجرا شده , مهارت کارآفرینی , دانش آموز آهسته گام آموزش پذیر , ریاضی , پایه سوم ابتدایی

Authors

سکینه حسینخانی

مهندسی کشاورزی علوم دامی