بررسی نقش تعدیلی تحصیلات مدیرعامل بر رابطه بین سرمایه فکری و سیاست تقسیم سود شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB13_069

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی تحصیلات مدیرعامل بر رابطه بین سرمایه فکری و سیاست تقسیمسود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعاتمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ استفادهشده است، به طوریکه پس از اعمال محدودیت های موردنظر در این پژوهش، نمونه نهایی متشکل از ۸۵شرکت انتخاب گردید. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برایآزمون فرضیه پژوهش استفاده شد. آزمون فرضیه نیز با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews و تکنیک هایآماری داده های تلفیقی با کنترل اثرات سال و صنعت صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از آزمون آماریپژوهش نشان می دهد که بین سرمایه فکری و سیاست تقسیم سود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنیننتایج نشان داد تحصیلات مدیرعامل رابطه بین سرمایه فکری و سیاست تقسیم سود را تشدید می کند

Authors

اسماعیل شاه نظری

دکتری حسابداری، عضو هیئت علمی مدعو، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

علی اصغر قاسمی سمسوری

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی المهدی مهر، اصفهان، ایران