بررسی تاثیر همگنی صنعت و جغرافیایی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB13_070

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر همگنی صنعت و جغرافیایی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ استفاده شده است، به طوریکه پس ازاعمال محدودیت های موردنظر در این پژوهش، نمونه نهایی متشکل از ۱۷۱ شرکت انتخاب گردید. پس ازاندازهگیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهشاستفاده شد. آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews و تکنیک های آماری داده های تلفیقیبا کنترل اثرات سال و صنعت صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از آزمون آماری پژوهش نشان می دهد که اجتنابمالیاتی همتایان شرکت در صنعت و اجتناب مالیاتی همتایان جغرافیایی شرکت بر اجتناب مالیاتی شرکت تاثیرمثبت و معنادار دارد..

Authors

اسماعیل شاه نظری

دکتری حسابداری، عضو هیئت علمی مدعو، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

علی اصغر قاسمی سمسوری

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی المهدی مهر، اصفهان، ایران