تاثیر تجارت الکترونیک و پذیرش بازاریابی دیجیتال بر عملکرد مالی و پایداریشرکت های کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB13_073

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1403

Abstract:

تجارت الکترونیک در جهان در حال تبدیل شدن به شکل فازینده ای از تجارت است و بر بسیاری از متغیرهای فردی و سازمانی تاثیر دارد مطالعه حاضر با هدف تجارت الکترونیک و پذیرش دیجیتال بر عملکرد مالی و پایداری شرکت های کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی انجام شد. روش تحقیق غیر آزمایشی و از نوع همبستگی بود . جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران و کارآفرینان موسسات کوچک و متوسط در شهر تهران در سال ۱۴۰۱ بود. نمونه مورد مطالعه ۳۳۴ نفر از مدیران جامعه مورد مطالعه به روش تصادفی ساده از بین شرکت ها بودند. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه و شاخص های استاندارد بود که روایی و پایایی ان ها در مطالعات قبلی تایید شده بودند در این مطالعه نیز تایید شدند. برای آزمایش مدل فرضی، یکی رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی PLS-SEM انجام شد. یافته ها نشان داد که تجارت الکترونیک ارتباط قابل توجهی با عملکرد مالی و پایداری شرکت های کوچک و متوسط دارد. همچنین یافته ها نشان داد که پذیرش بازاریابی دیجیتال تاثیر قابل توجهی بر عملکرد ملی شرکت های کوچک و متوسط دارد. با این حال، ارتباط بین پذیرش بازاریابی دیجیتالی و پایداری موسسات ناچیز بود. علاوه بر این،مشخص شد که عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط، رابطه بین پذیرش تجارت الکترونیک و عملکرد پایداری انها را واسطه می کند. این یافته ها با بررسی نقش تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتال بر نتایج مالی شرکت ها به ادبیات پذیرش فناوری موجود کمک می کنند. مدیران و سیاست گذاری کسب و کارهای کوچک می توانند درک کنند که تجارت دیجیتال و بازاریابی دیجیتال چقدر برای موفقیت و بقای بلندمدت آن ها اهمیت دارد.

Keywords:

تجارت الکترونیک , پذیرش بازاریابی دیجیتال , عملکرد مالی و پایداری شرکت

Authors

الهام مقدم نیا

گروه مدیریت تکنولوژی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحد علوم و تحقیفات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

علیرضا اتش کار

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران