روش های آموزشی، تنوع سبک های یادگیری، فناوری آموزشی، تعامل، ارزیابی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 23

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSECO01_1425

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1403

Abstract:

سازگاری اجتماعی و فردی به وضعیتی گفته می شود که افراد یا گروهها، رفتار خود را به تدریج و از روی عمد یا غیر عمد تعدیل می کنند تا آن را با فرهنگ موجود سازگار کنند، مانند رعایت عادت ها، عرف و تقلید. به عبارتی آن نوع واکنشی هایی است که شخص برای رعایت محیط اجتماعی از خود نشان می دهد و آنها را به علت هماهنگی شان با معیارها اجتماع و انطباق شان با این معیارها، اساس رفتار خود قرار می دهند یکی از عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان، جو عاطفی خانواده می باشد. خانواده یک سیستم پویاست که متشکل از روابط وابسته، درون بافت اقتصادی - فرهنگی و اجتماعی است و از قدیمیترین و مهمترین نهادهایی است که انسان برای تنظیم و یکپارچه سازی رفتار خود بنا نهاده است. بهطور گستردهای اثبات شده است که خانواده در رشد و پیشرفت فرزندان عاملی اثرگذار است و اگر فرزندان بخواهند پتانسیل خود را به حداکثر برسانند نیاز به حمایت والدین خود دارند. نتایج این پژوهش با جمع بندی نتایج پژوهش های پیشین حاکی از این بوده که خانواده عاملی حیاتی در سازگاری دانش آموزان با شرایط پیش روی آنها است، چرا که خانواده اولین نهادی است که فرد قدم در آن میگذارد و تاثیرات خانواده در آن چه که شخص در آینده خواهد شد عوامل تعیین کننده هستند. بنابراین می توان گفت وجود جو عاطفی سالم در خانواده، باعث افزایش سازگاری و توانمندی های اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان می شود. همچنین، حضور پشتیبانی عاطفی و ارتباطات مثبت در خانواده، بهبودی در رفتار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تسهیل می کند.

Authors

فریبا امینی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی

مائده شیراحمدی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

مهین قلی زاده

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

فوزیه قبادی مفرد

دانش آموخته ی کارشناسی الهیات ( فقه ومبانی حقوق)