بررسی ارتباط بین ویژگیهای هیات مدیره و سطح افشای اطلاعات با توجه به اندازه کمیته حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF07_017

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین ویژگیهای هیات مدیره و سطح افشای اطلاعات با توجه به اندازه کمیته حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران انجام گرفت جامعه آماری این پژوهش را شرکتهای پذیرفته شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶ تشکیل میدهند. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی میباشد. اندازه هیئت مدیره نه تنها یک شاخص مهم برای کارایی هیئت مدیره است بلکه یک عامل اساسی تاثیر گذار روی سطح افشای اطلاعات میباشد از یک طرف توسعه اندازه هیئت مدیره تاثیر مثبتی روی سطح افشای اطلاعات دارد. هیئت مدیره بزرگتر بدین معناست که اعضای هیئت مدیره از تخصص حرفه ای بالاتری برخوردارند که این رفتار حرفه ای هیئت مدیره را افزایش خواهد داد و باعث بهبود سطح افشای اطلاعات میشود. نتایج پژوهش نشان داد که بین اندازه هیئت مدیره و سطح افشای اطلاعات رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین دوگانگی وظایف مدیر عامل و سطح افشای اطلاعات رابطه معنی داری وجود دارد بین دوگانگی وظایف مدیر عامل و سطح افشای اطلاعات با توجه به اندازه کمیته حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. در نهایت بین استقلال هیئت مدیره و سطح افشای اطلاعات با توجه به اندازه کمیته حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

Keywords:

دوره تصدی مدیر عامل دوره تصدی حسابرس , کیفیت حسابرسی

Authors

محمدرضا رازدار

استادیار حسابداری ، گروه حسابداری، واحد قائنات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائنات

میتراسادات سیادت

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری گروه حسابداری ، واحد قائنات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائنات ، ایران

مونا مسلمان زاده

کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد قائنات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائنات ، ایران