بررسی ارجحبت محصول با فرم ایزومری -E نسبت به -Z در واکنش بین تری فنیل فسفین با دی متیل استیلن دی کربو کسیلات در حضور ۱- آمینو آنتراکینون

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCIS05_077

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

Abstract:

در این پژوهش، مکانیسم واکنش بین دی متیل استیلن دی کربوکسیلات و تری فنیل فسفین در حضور ۱- آمینو آنتراکینون به عنوان NH- اسید بهصورت نظری با استفاده از روش B۳lyp/۶-۳۱۱++G(d,p):HF/۶-۳۱G مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج نظریء یک مکانیسم منطقی برایواکنش پیشنهاد شد و مطلوب تربن مسیر واکنش برای محصول پیش بینی شد. بر طبق نتایج به دست آمده از بررسی مکانیسم واکنش بین تری فنیل فسفین، دی متیل استیلن دی کربوکسیلات و ۱- آمینو انتراکینون، مرحله ی اول مکانیسم واکنش به عنوان مرحله ی تعیین کننده سرعت شناخته شده است. محاسبات مکانیک کوانتومی چگونگی وجود محصول را به صورت مخلوطی از دو ایزومر هندسی E- و Z- نشان دادند. به منظورارزیابی میزان پایداری هر یک از ساختارها و اثر ثابت دی الکتریک حلال، تمام ساختارها در حلال دی کلرومتان بهینه شده اند. در نهایت به منظوردرک بهتر برهم کنش های مولکولی، روش اوربیتال پیوندی طبیعی (NBO) مورد استفاده قرار گرفت.

Keywords:

مطالعه نظری , ایلید فسفر , NH- اسید ایزومرهای -E و -NBO , Z

Authors

محمد ذکریانژاد

دانشیار گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

بتول مکی آبادی

دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سرجان، سیرجان، ایران