رهبری اصیل ؛ حلقه مفقوده توسعه استعداد ، خلاقیت و نوآوری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPHCONF08_033

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

Abstract:

امروزه خلاقیت و نوآوری ، منابع با ارزشی برای کسب مزیت رقابتی هر سازمان می باشند.یکی از عوامل حیاتی تاثیرگذار بر خلاقیت و نوآوری و ظرفیت های روانشناختی کارکنان، رهبری است . هدف مطالعه حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های رهبری اصیل و بررسی تاثیرات این نوع سبک رهبری بر خلاقیت ، نوآوری و بروز استعداد کارکنان با تکیه بر توانمندسازی روانشناختی آنان می باشد که نتایجی همچون کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها به ارمغان می آورد.در این پژوهش با مطالعه تحقیقات انجام شده و بررسی نتایج آن ها، سعی در جمع آوری اطلاعات مفید و ارزشمندی که بتواند نشاندهنده جایگاه سبک مدیریتی اصیل بوده و راهنمای عمل مناسبی برای مدیران باشد، داشته ایم .روش کار : جمع آوری و بررسی نتایج و یافته های چندین پژوهش توصیفی همبستگی یافته ها: یافته های این بررسی نشان داد که رهبری اصیل همبستگی مثبت و معناداری با خلاقیت و نوآوری ، استعداد کارکنان ، کسب مزیت رقابتی و توانمندسازی روانشناختی دارد.نتیجه گیری : با نظر به اینکه رابطه مثبت و معناداری میان رهبری اصیل با توانمندسازی روانشناختی و خلاقیت و نوآوری و همچنین استعداد و کسب مزیت رقابتی وجود دارد لذا پیشنهاد می شود که سازمان ها و مدیران از برنامه هایی که موجب توانمندسازی و تقویت خلاقیت کارکنان و بروز استعداد آن ها می شود، بهره گیرند.

Authors

میثاق بلوریان

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری؛ تهران

امیر عینی

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری؛ تهران