بررسی اثر تکنولوژیهای نوین بر گسترش کسب و کارهای نوین با تاکید بر چابکی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPHCONF08_103

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

Abstract:

تاثیراستفاده از تکنولوژیها و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات جدیددرکسب و کارهای نوین وکارافرینانه در عصر اقتصاد نوآوری ، چالشی است که بیشتر سازمانها در انجام آن موفق نیستند و با گذشت زمان، به علت تمرکز بیش از اندازه بر روی موفقیت ، و فراموش کردن نیاز به چابک شدن، توانایی خود را از دست می دهند. بنابراین سازمانها نیاز دارند که از قابلیت فناوری اطلاعات خود به عنوان یک قابلیت پویا از طریق سنجش آن آگاه شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدل فناوری اطلاعات در کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرینانه با تاکید بر چابکی سازمانی می باشد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکتهای کوچک و متوسط کارافرینانه می باشند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق محور می باشد. برای بررسی روایی ابزار از روایی صوری و روایی محتوا استفاده گردید. نتایج نشان داد که مقدار ضریب معناداری t مربوط به رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل پدیدآورنده ، پدیده محوری ، راهبردها و اقدامات ، پیامدها ، متغیرهای شرایط زمینه ای و مولفه های ، متغیر تعدیل گر در سطح اطمینان ۹۵ درصد، از ۹۶/۱ بیشتر است این مورد حاکی از معنی دار بودن تاثیر متغیرهای تعریف شده در پژوهش می باشد. بنابراین تمام متغیرها، به عنوان متغیرهای اصلی شناسایی می شوند.

Authors

مهرداد رضایی

عضوهیات علمی گروه مدیریت ، واحد سپیدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سپیدان، ایران

عبدالکریم رنجبر

گروه مدیریت ، واحد سپیدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سپیدان، ایران