مطالعه واکنش برخی صفات فیزیولوژیکی زنیان به پرایمینگ بذر و محلولپاشی اسید سالیسیلیک تحت شرایط تنش شوری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 19

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPEC02_018

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

Abstract:

به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک به صورت پرایمینگ و محلولپاشی بر وزن خشک و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی زنیان تحت شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس انجام شد. در این آزمایش ، سطوح عامل شوری شامل چهار سطح (صفر (شاهد)، ۶، ۹ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر) از سدیم کلراید در نظر گرفته شد. عامل اسید سالیسیلیک در چهار سطح به صورت عدم کاربرد اسید سالیسیلیک (شاهد)، پرایمینگ بذور با آب مقطر، پرایمینگ بذور با اسید سالیسیلیک و محلولپاشی اسید سالیسیلیک مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج نشان داد اعمال تنش شوری سبب کاهش صفات فیزیولوژیکی و وزن خشک زنیان گردید و پیش تیمار بذور توسط سالیسلیک اسید سبب افزایش میزان صفات مورد نظر به خصوص تحت تیمار تنش شوری شدید ( ۱۲ دسی زیمنس بر متر) شد. هم چنین اعمال تنش شوری منجر به افزایش محتوای پرولین ، فعالیت آنریم های آنتی اکسیدان کاتالاز و پراسیداز و محتوای قندهای محلول در گیاه گردید و محلولپاشی سالیسیلیک اسید موجب بهبود صفات مذکور شد. در واقع پیش تیمار بذور با سالیسیلیک اسید و هم چنین محلولپاشی با افزایش این مولفه ها سبب مقاومت گیاه زنیان در برابر تنش شوری گردید.

Authors

معصومه نعیمی

استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس