اثر بازدارندگی عصاره مریم نخودی برکربن استیل در محیط سولفوریک اسید ۵/۰ مولار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPEC02_141

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

Abstract:

در این تحقیق ، تاثیر عصاره مریم نخودی برخوردگی کربن استیل در محیط سولفوریک اسید ۵/۰ مولار به روشهای الکتروشیمیایی ، کاهش وزن ،پلاریزاسیون و اسپکتروسکوپی امپدانس مورد بررسی قرارمی گیرد. نمودارهای پلاریزاسیون مشخص کرد که بازدارنده در محیط اسیدی به صورت بازدارنده کاتدی /آندی عمل می کند. با توجه به نتایج حاصله ، درصد بازدارندگی باافزایش غلظت بازدارندهها افزایش می یابد. اثر بازدارندگی عصاره مریم نخودی به دلیل جذب آن برسطح کربن استیل است .پارامترهای فعالسازی فرآیند جذب از قبیل انرژی فعالسازی Ea، آنتالپی فعالسازی *∆Hو آنتروپی فعالسازی *∆Sبا بررسی اثر دما بر عملکرد بازدارندهها به دست آمد.

Authors

الهام اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون