تعیین رابطه بین راهبردهای مقابله با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر بابل

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSPC16_131

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1403

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین راهبردهای مقابله با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر بابل بود. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهش کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا، از نوع پژوهش توصیفی - همبستگی بود. کلیه دانش آموزان پسر متوسطه اول در سال تحصیلی ۱۳۹۸ که بر طبق آخرین آمار اخذ شده از اداره آموزش و پرورش شهر بابل، به تعداد ۸۷۸۲ نفر بودند. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان۳۶۹ نفر تشکیل دادند. روش نمونه گیری برای انتخاب افراد نمونه، روش تصادفی خوشه ای بوده است. ابزارگردآوری پژوهش عبارت بودند از راهبردهای مقابله ای لازاروس و فلکمن(۱۹۸۵) و اهمال کاری تحصیلی لی(۱۹۸۶) که روایی و پایایی آنها تایید شد. داده های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار آماری (SPSS) در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون تحلیل نشان داد، بین راهبردهای مقابله با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر بابل رابطه وجود دارد.

Authors

محمد فلاح آقاملکی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

محمدعلی آقاجانزاده گودرزی

دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

زهرا آقاجانزاده گودرزی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

ابوالفضل فلاح آقاملکی

دانشجوی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.