بررسی مشکلات فرهنگی در زندگی خوابگاهی در بین دانشجویان پسر دانشگاه یزد

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMAN08_139

تاریخ نمایه سازی: 4 تیر 1403

Abstract:

زمینه و هدف: خوابگاه و زندگی دانشجویی در سراسر دنیا برای دانشجویان چه خوب و چه بد تجاربی را به دنبال دارد، این تجارب می تواند مشکلاتی هم در ابعاد گوناگون برای دانشجویان به همراه داشته باشد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه های دانشگاه یزد بود. روش تحقیق: روش انجام این تحقیق به لحاظ ماهیت، از نوع علی- مقایسه ای؛ به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ اجرا از نوع مطالعات مقطعی- توصیفی بود. جامعه آماری این تحقیق که با روش پیمایشی انجام شده است کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه های پسرانه دانشگاه یزد بودند که ۳۴۵ نفر از آن ها با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که ابزار پژوهش دارای روایی و پایایی مطلوب هستند. نتایج نشان داد که مشکلات فرهنگی دانشجویان به طور معنی داری کمتر از متوسط است. میزان مشکلات فرهنگی در بین دانشجویان کارشناسی بیش از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و در بین دانشجویان مجرد بیش از دانشجویان متاهل بوده است. بین میزان دین داری و سرمایه اجتماعی با میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان رابطه منفی و معنی داری وجود داشت. رابطه بین متغیرهای پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده، میزان کنترل اجتماعی، تعداد ترم های حضور در خوابگاه، تحصیلات پدر و تحصیلات مادر با میزان مشکلات فرهنگی معنی دار نبود.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که مشکلات فرهنگی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی کمتر از دانشجویان مقطع کارشناسی است. بنابراین باید توجه ویژه ای به دانشجویان تازه وارد به دانشگاه و به ویژه دانشجویان خوابگاهی شود. بر اساس نتایج می توان گفت دین داری و سرمایه اجتماعی می تواند منجر به کاهش مشکلات فرهنگی دانشجویان خوابگاهی شود.

Authors

مجید سفید

۱-دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی جامعه شناسی واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

اصغر محمدی

۲- دانشیار گروه جامعه شناسی واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.