بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر نابهنجاری نوجوانان دانش آموز شهر بهشهر

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 20

This Paper With 21 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEDCONF02_131

تاریخ نمایه سازی: 4 تیر 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر نابهنجاری نوجوانان دانش شهر بهشهر انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر و پسر شهر بهشهر تشکیل می دهند که در سال تحصیلی ۱۴۰۲ به عنوان دانش آموز رسمی مشغول به تحصیل هستند. حجم نمونه آماری، بر مبنای فرمول کوکران( واریانس= ۱۶/۰) مد نظر قرار گرفت که تعداد ۲۷۶ نفر برآورد شده است. برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای تامین اعتبار ابزار، از روش اعتبار صوری استفاده شد؛ به این شکل که ابزار طرح، به صاحب نظران و داوران ارائه و نقایص مطرح شده برطرف گردید. با توجه به آلفای کرونباخ بالای ۷۰% متغیرهای مستقل و وابسته روایی آن نیز تایید شد. نتایج مستقل نشان داد مولفه های سرمایه اجتماعی درون خانواده را بر نابهنجاری نوجوانان موثر دانسته اند، با نتایج تحقیق حاضر همسو می باشند.

Keywords:

Authors

ماجده قلی پور

استادیار، جامعه شناسی، دانشگاه آزاد، بابل، ایران

منوچهر پهلوان

استادیار، جامعه شناسی، دانشگاه آزاد، بابل، ایران

فاطمه احمدی

استادیار، جامعه شناسی، دانشگاه آزاد، بابل، ایران