بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان فراجا در کلانشهر شیراز

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMAN08_167

تاریخ نمایه سازی: 4 تیر 1403

Abstract:

سرمایه اجتماعی سازمانی مجموعه منابعی است که فرد به واسطه قرار گرفتن در شبکه روابطی که سازمان در اختیار او قرار می دهد به آنها دست می یابد. امروزه، سازمان ها نقشی بسیار اساسی را در زندگی افراد ایفا می کنند. بخش عمده زندگی افراد در سازمان ها و یا در ارتباط با سازمان ها سپری می شود و هر سازمانی با انجام وظایف چندگانه و تخصصی اهدافی را برای مردم محقق می سازند که می توان چگونگی و میزان دستیابی به اهداف را تحت عنوان عملکرد سازمانی ارزیابی کرد. از این رو، می توان گفت حیات سازمان در گروی عملکرد صحیح کارکنان است. از سوی دیگر، درکنارسرمایه های اقتصادی، فیزیکی فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی و سرمایه های انسانی، سرمایه اجتماعی نیز در سازمان ها مورد توجه روزافزونی قرار گرفته است. لذا در این پژوهش هدف محقق بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان فراجا در کلانشهر شیراز می باشد.روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از روش نمونه گیری احتمالی و تکنیک تصادفی ساده و از پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت و سرمایه اجتماعی ناهابیت و گوشال برای گردآوری داده ها در جامعه آماری (۲۴ کلانتری شهر شیراز) و با حجم نمونه ۲۵۰ نفر در بین کارکنان کلانتری ها کلانشهر شیراز و از آزمون های تحلیل واریانس،T استیودنت، پیرسون، رگرسیون، fو نرم افزار spss استفاده شده است.یافته ها: آزمون های آماری مبین رابطه معنادار بین متغیرها است که میزان همبستگی سرمایه اجتماعی رابطه ای (۵۱۴/۰=p)، سرمایه اجتماعی شناختی (۵۱۲/۰= p)، سرمایه اجتماعی ساختاری(۴۸۰/۰= p) به عنوان متغیرهای مستقل فرضیه و عملکرد سازمانی کارکنان به عنوان متغیر وابسته فرضیه های تحقیق می باشد. همچنین در تحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل حدود۱/۳۰ درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه اجتماعی سازمانی و ابعادآن( بعد شناختی، بعد رابطه ای، بعد ساختاری) و همچنین وضعیت عملکرد سازمانی کارکنان خیلی بالا نیست و درحد متوسط قرار دارد و سرمایه اجتماعی رابطه ای بیشترین تاثیر را بر عملکرد سازمانی کارکنان داشته است.

Authors

ایوب آقارحیمی

محقق و پژوهشگر، دکتری تخصصی جامعه شناسی و دانش آموخته دوره جامع تاب آوری از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا

محمد مهدی صلاح

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت و دانش آموخته دوره جامع روانپزشکی و سلامت روان از دانشگاه سیدنی استرلیا

شهدخت آزادی

دکتری تخصصی روانشناسی،استادیار ، گروه روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحدگچساران ، ایران

آرزو صالحی

دکتری علوم اعصاب شناختی ، رزیدنت روانپزشکی ، دانش آموخته دوره جامع تخصصی نوروساینس از دانشگاه هاروارد آمریکا