رویکردی بر مبنای منطق فازی برای کنترل فرآیندهای چندمعیاره

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 627

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FJCFIS02_211

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1392

Abstract:

در فرآیند تولید، هنگامی که کیفیت محصول به بیش از یک مشخصه کیفی وابسته باشد، برای پایش محصول نهایی میتوان از نمودارهای کنترل چندمتغیره استفاده نمود. استفاده از نمودارهای کنترل چند متغیره بجای استفاده همزمان از چندین نمودار کنترلتکمتغیره، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ دقت توصیه شده است. بهطور مشابه، پایش همزمان چندین متغیر وصفی بوسیله نمودارهای کنترل چند معیاره فوایدی مشابه نسبت به استفاده از چندین نمودار تک وصفی با هم دارد. با این وجود، برخلاف نمودارهای چندمتغیره، تحقیقات اندکی درمورد نمودارهای چندمعیاره انجام شدهاست. در این مقاله ضمن ارائه دلایل لازم جهت لزوم بکارگیریروشهای فازی جهت پایش دادههای وصفی برای اولین بار جهت پایش فرآیندهای چندمعیاره، روشی بر اساس منطق فازی ارائه شده- است. در این روش ابتدا سیستمی فازی با استفاده از دانش و تجربه افراد خبره طراحی میشود که مشخصههای وصفی بهعنوان ورودی- های سیستم و عددی پیوسته بین صفر و یک بهعنوان تک خروجی سیستم میباشند. سپس با استفاده از خروجی سیستم که عددیپیوسته میباشد و با بکارگیری نمودارهای کنترل مشخصههای متغیر به پایش فرآیند میتوان پرداخت. در پایان ابتدا مثالی عددی ذکر شده است و سپس روش پیشنهادی از لحاظ متوسط طول دنباله هنگامی که فرآیند خارج از کنترل بسر میبرد با روشهای موجود مقایسه شده است که نتایج قابل ملاحظهای نیز بدست آمده است.

Authors

عباس سقائی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، واحد علوم و تحقیقات دا

سیدمجتبی ذبیحین پورجهرمی

دانشجوی کارشناس ارشد