اثر سیکلهای مختلف عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی فولاد آلیاژی 4340

Publish Year:

1384

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

6,955

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_003

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

Abstract:

فولاد آلیاژی ۰۴۳۴ازجمله فولادهای کم آلیاژ مستحکم ) ) HSLA می باشد که از کاربردگسترده ای درساخت اجزای تحت تنش بالادروسایل نقلیه و قطارنظیرمیل لنگ، اکسل متحرک واجزای چرخ دنده برخورداراست . دراین تحقیق اثرسیکلهای مختلف عملیات حرارتی برخواص مکانیکی فولاد مذکور Mpa ١٣٥٩، موردبررسی قرارگرفت . بالاترین استحکام کششی، استحکام تسلیم وسختی به ترتیب معادل ٤٣٥HBو١٣١٩Mpa باکوئنچ درمحیط هواوانجام عملیات بازگشت دردمای درجه٥٠٠ سلسیوس به مدت ٣٠دقیقه بدست آمد . همچنین تاثیر زمان پیرسازی در استحکام کششی مورد بررسی قرار گرفت . ماکزیمم استحکام بدست آمده معادل1500 مگاپاسکال پس از 600 ثانیه پیرسازی بدست آمد .

Keywords:

فولادهای فوق مستحکم - عملیات حرارتی - استحکام کششی - استحکام تسلیم- سختی

Authors

جواد محمود بابویی

کارشناس مواد، مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته

علیرضا کمالی

دانشجوی دکتری مواد، مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته

سید محمد مهدی هادوی

استادیار، مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته