تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخی ارقام گندم دیم

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 599

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NABATAT12_0169

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1392

Abstract:

به منظورتعیین همبستگی صفات و اجزاعملکرددرژنوتیپ های گندم و تعیین سهم آن دسته ازصفاتی که بیشترین تاثیر را برعملکرددانه دارند و همچنین بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم عملکرددانه باصفات مورد بررسی ازمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با18ژنوتیپ و 4تکرار درسال زراعی 1387-88 درایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم آباد درشرایط دیم اجرا گردید دراین بررسی ضرایب همبستگی ساده صفات بایکدیگرتعیین گردید عملکرددانه باعملکردبیولوژیک شاخص برداشت تعدادسنبله درمترمربع درجه باردهی و شاخص بهره وری ازباران همبستگی مثبت و بسیارمعنی دارداشت دربین صفات یادشده شاخص برداشت بیشترین همبستگی مثبت راباعملکرددانه داشت r=0/69 تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که سه صفت تعدادسنبله درواحدسطح وزن هزاردانه و تعداددانه درسنبله به عنوان موثرترین صفات تعیین کننده عملکرددانه شناخته شدند تجزیه علیت عملکرددانه نشان داد که بیشترین اثرمستقیم و مثبت را به ترتیب تعدادسنبله درمترمربع r=0/529 و وزن هزاردانه r=0/221 داشتند.

Authors

علی احمدی

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

طهماسب حسین پور

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

محمد حسنوند

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان