بررسی مقایسه ای دو سیستم هواکشت و روش کلاسیک تولید ریزغده سیب زمینی

Publish Year:

1391

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

1,021

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIGS12_0002

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1392

Abstract:

سیب زمینی (Solanum trberosum L.)، از نظر اهمیت چهارمین محصول دنیا محسوب می شود. معمولاً هر سال ویروس ها خسارات زیادی را به محصول سیب زمینی وارد می کنند. کنترل بیماری های ویروسی در مزرعه تقریباً غیرممکن می باشد. یکی از بهترین راههای کنترل ویروس ها، تولید غده های عاری از ویروس از طریق کشت مریستم در شرایط درون شیشه ای است که باید سعی شود تا حد امکان این پناهچه ها ریز غده زایی خوبی داشته باشند. ریز غده های سیب زمینی به روش های مختلفی تولید می شوند که روش کلاسیک آن، تولید ریزغده در داخل خاک می باشد که روشی با هزینه بالا و عملکرد پائین می باشد. اخیراً روش جدیدی تحت عنوان سیستم هواکشت برای تولید ریزغده ابداع شده که از مزایای زیادی برخوردار است. در این پژوهش، تولید ریزغده های سه رقم سیب زمینی در سیستم هواکشت با روش کلاسیک مقایسه شده اند. در مورد صفت طول ساقه، رقم اگریا در سیستم هواکشت بیشترین طول ساقه و رقم ساوالان در سیستم کلاسیک کمترین طول ساقه را داشت. بیشترین طول ریشه مربوط به رقم مارفونا در سیستم هواکشت و کمترین مقدار مربوط به ارقام ساوالان و مارفونا در سیستم کلاسیک بود. در مورد صفت قطر ساقه نیز، بیشترین قطر مربوط به رقم مارفونا در سیستم هواکشت بود و ارقام اگریا و ساوالان کمترین مقدار را داشتند. از لحاظ تعداد ریز غده تولید شده در هر گیاهچه، رقم مارفونا در سیستم هواکشت بیشترین و رقم اگریا در سیستم کلاسیک کمترین تعداد ریزغده را داشت. بطور کلی رقم مارفونا در سیستم هواکشت از دو رقم دیگر بهتر بود.

Authors

زهراموحدی
زهرا موحدی

دانشجوی سابق دکترای دانشگاه تربیت مدرس

احمدمعینی
احمد معینی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

محمد رضایی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ترتبیت مدرس