ارزیابی عملکرددانشگاه شهیدچمران درفرایند بازنگری برنامه درسی طی برنامه چهارم توسعه

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 614

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHEA02_015

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1392

Abstract:

باتوجه به ایین نامه تفویض اختیاربازنگری برنامه درسی دانشگاه شهیدچمران اهواز و باهدف بررسی مسائل و مشکلات موجود درفرایندبازنگری برنامه درسی این دانشگاه طی برنامه چهارم توسعه تحقیقی کیفی بابهره گیری ازروش مصاحبه و بررسی اسنادومدارک شاخصها انجام شد 50نفرازاعضای هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران به عنوان نمونه پژوهش درمصاحبه شرکت کردند طبق نتایج اعضای هیئت علمی مشغله کاری بالای اعضا فقدان انگیزه درونی بی علاقگی با تجربه ها به تغییر را ازمهمترین مشکلات فردی می دانند دشوار یدررسیدن به توافق بین اعضا روندطولانی تصمیم گیری و تنشهای درون گروهی درزمره مهمترین مشکلات گروهی بود و تشریفات اداری دست و پاگیر ارتباطات ضعیف باسایردانشگاه ها و کوتاهی مسئولان اجرایی نیز ازجمله مهمترین مشکلات سازمانی شناسایی شدند به عقیده اعضا اتخاذتدابیری ازقبیل اعطای امتیازات مادی و معنوی تامین معیشت نیاز سنجی مناسب نهادسازی و مشورت بیشترباطیف وسیعتری ازاعضای هیئت علمی میتوانند راهکارهایمناسبی برای بهبود بازنگری باشند

Keywords:

ضرورت تغییر , برنامه درسی , بازنگری وبرنامه چهارم توسعه

Authors

عبدالله پارسا

استادیاردانشگاه شهیدچمران اهواز

فهیمه کشاورزی

دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی

یداله مهرعلی زاده

استاددانشگاه شهیدچمران اهواز