CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تخمین مقاومتفشاری تک محوری (UCS) ماسه سنگها با استفاده از آزمایش نفوذ

عنوان مقاله: تخمین مقاومتفشاری تک محوری (UCS) ماسه سنگها با استفاده از آزمایش نفوذ
شناسه (COI) مقاله: ICEGE08_243
منتشر شده در هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهام موسوی - دانشگاه تهران، دانشکده زمین شناسی
اکبر چشمی

خلاصه مقاله:
آگاهی از مقاومت تکمحوریUCS) سنگها زمینها پیشرو در پیشبرد بهینه عملیات حفار ، پایدارساز دیواره چاهها نفتی وتونل ساز تأثیر بهسزایی دارد. ابداع روشی جدید به منظور تعیین غیرمستقیم مقاومت تکمحور سنگها در محلهایی که تهیه نمونهاستاندارد با مشکل مواجه است همواره مورد توجه محققین بوده است. تاکنون روشها مختلفی برا تخمین غیرمستقیم مقاومت تک محور پیشنهاد شدهاست، که آزمایش نفوذIndentation test) یکی از آنهاست. در این آزمایش، نفوذکننده با نرخ کرنش ثابت به درون نمونه نفوذ میکند، با ثبت بار اعمالی و کرنشمربوطه، منحنی نیرو- جابجایی ترسیم میشود. از منحنی مذکور میتوان پارامترها مدول نفوذIM)و نیرو انتقالی بحرانیCTF) را بهدست آورد، این پارامترها معیارهایی برا تخمین مقاومت تک محور سنگ هستند. در تحقیق حاضر ۱۰ نمونه ماسهسنگی از سازندها مختلف تهیه شده و پس از آمادهساز نمونهها و انجام آزمایش تک محور به رو مغزههای اسناندارد، خردههایی در اندازهها ۵ ،۳ و ۸ میلیمتر از آنها آماده شده و در دیسکها حاو رزین تثبیت شده است. سپس تعداد ۳۰0آزمایش نفوذ به رو این خردهها انجام گردیده و روابط تجربی بینCTF _UCSبرا هر اندازه مشخصبا ضریب همبستگی بالاتر از ۰.۷پیشنهاد گردیده است. علاوه بر آن روشی به منظور حذف اثر اندازه ذره و قطر نفوذ کننده پیشنهاد گردیده که بر اساس آن رگرسیون خطی با ضریب همبستگی ۰.۸۵ بین بینCTF _UCSنتیجه گیر شده است. صحت سنجی روش پیشنهاد با مقایسهUCSاندازه گیر شده از آزمایش استاندارد وUCSتخمین زده شده از روابط تجربی پیشنهاد شده در این تحقیق نشاندهنده شباهت ۸۶ درصد مقادیر اندازه گیری شده و تخمین زده شده میباشد

کلمات کلیدی:
مقاومت تک محوری، ماسه سنگ، آزمایش نفوذ، خرده سنگ، مدول نفوذ، نیروی انتقال بحرانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/233112/