طرح ریزی مدل سنجش کیفیت خدمات درمانی با رویکرد مشتری گرایی و ارائه یک الگو برای شناسایی و اولویت بندی فرصت های بهبود (مطالعه موردی: درمانگاه مجتمع مس سرچشمه)

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 968

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRIMC09_001

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1393

Abstract:

توجه به سطح رضایت مراجعین به مراکز درمانی، نقش مؤثری در برنامه ریزی های مدیریتی در سیستم های خدمات سلامتی ایفا می کند. این تحقیق با هدف ارزیابی سطح رضایتمندی مراجعین از خدمات ارائه شده در درماناه مجتمع مس سرچشمه طراحی و اجرا گردیده است. این تحقیق بصورت توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است. پرسشنامه طراحی شده در مقیاس 5 قسمتی لیکرت، بویله مصاحبه تکمیل گردیده و روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده است. تعداد 420 نفر از مراجعین به درمانگاه مجتمع مس سرچشمه مورد مصاحبه قارر گرفته و اطلاعات گردآوری شده بوسیله نرم افزارهای SPSS17 و Minitab15 با استفاده از آزمون های متناسب مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. روایی پرسشنامه از روش روایی ساختاری و محتوایی تأمین و برای تعیین پایایی الفای کرونباخ محاسبه شد که 0/93 محاسبه گردید. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه دارای شش عامل مهارت و تبخر ، دسترسی ، همدلی ، امکانات و تجهیزات ، نحوه برخورد و ارائه خدمات و پاسخگویی است. نتایج نظر سنجی حاکی از ان است که وضعیت رضایت از کیفتی خدمات درمانی در ابعاد نحوه برخورد و ارائه خدمات ، امکانات و تجهیزات و همدلی در ناحیه رضایتمندی و برای عوامل دسترس ، مهارت و تبخر و پاسخگویی در ناحیه نارضایتی قرار دارد. میزان رضایت کلی مراجعین به درمانگاه مجتمع مس سرچشمه 50،27 است که در وضعیت هشدار است. به نظر می رسد با اصلاح نقایص سیستم بر اساس نظرهای خدمت گیرندگان می توان رضایتمندی بالاتری احصل کرد. اولویت انجام تغییرات در خدماتی با بالاترین میزان اهمیت و بیشترین میزان نارضایتی است.

Authors

رسول نورالسناء

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان

عباس سقایی

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سجاد رضائیان

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

محسن جهانشاهی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه امیرکبیر، کارشناس ارشد امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه