تخمین تابع تورم ایران به منظور بهبود سیاست گذاری در شرایط تحریم اقتصادی با استفاده از رگرسیون فازی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,068

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IECEUS01_135

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1393

Abstract:

نرخ تورم در فرآیند تصمیم سازی اقتصادی نقشی انکارناپذیر دارد. بر این اساس توسعه مدل هایی برای تخمین تابع تورم ضروری به نظر می رسد. اگرچه روش های گوناگونی برای تخمین تابع تورم وجود دارد اما در صورتی که داده ها ناکافی یا مبهم باشند روش های فازی ابزاری مناسب برای مدل سازی می باشند. در این مقاله به منظور تخمین تابع تورم برای بهبود سیاست گذاری در شرایط تحریم اقتصادی از رگرسیون فازی استفاده شده است. به این منظور پس از مرور نظریه های تورم و رگرسیون فازی به بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تورم پرداخته شده و سپس با استفاده از یک رویه انتخاب متغیر پیش رو متغیرهای مناسب برای تخمین تابع تورم انتخاب شده اند. در ادامه با استفاده از سه مقدار متفاوت برای فاکتورهای تخمین مدل، سه مدل برای تخمین تابع تورم ایران ارائه شده است. سرانجام با استفاده از نتایج مدل و با توجه به تحریم اقتصادی، پیشنهاداتی برای سیاست گذاری در شرایط تحریم اقتصادی ارائه شده است.

Authors

محمدمهدی عسگری ده آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم، دانشگاه علوم اقتصادی

علی سوری

استادیار رشته اقتصاد، دانشگاه علوم اقتصادی