مقایسه سبک های دلبستگی و ابعاد عشق در نوجوانان دارا و فاقد رابطه با جنس مخالف در دانش آموزان دبیرستان های شهرکرد

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 943

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCPSY02_173

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1393

Abstract:

هدف این پژوهش مقایسه سبک های دلبستگی و ابعاد عشق در نوجوانان دارا و فاقد رابطه با جنس مخالف در دانش آموزان دبیرستان های شهرکردبود.در این پژوهش از روش علی-مقایسه ای استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه های اول تا سوم دبیرستان مشغول به تحصیل در سال 90-1389 بودند که 200 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند که 40 در صد از این افراد دارای رابطه و 60 در صد فاقد رابطه با جنس مخالف بوده و تعداد دانش آموزان دختر و پسر هر کدام 100 نفر می باشد. ابزار اندازه گیری در این پژوهشپرسشنامه های سبک دلبستگی بزرگسالان راس و مثلث عشق اشترنبرگ بود. داده ها توسط نرم افزارspssوروش آماری آزمونtمستقل و تحلیل واریانس دو عاملی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که در بعد نزدیکی از سبک دلبستگی گروه دارای رابطه بیشتر از گروه فاقد رابطه می باشد واین تفاوت از نظر آماری معنادار بود. در دو سبک دلبستگی اضطرابی و وابستگی بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نگردید . همچنین بین دوگروه از نظر ابعاد صمیمیت و هوس تفاوت معنی دار بود . میانگین نمرات دختران در تمامی ابعاد عشق بالاتر از پسران بود، آزمون های آماری این تفاوت را معنی دار نشان دادند. بین دختران و پسران دارا و فاقد رابطه با جنس مخالف از نظر سبک دلبستگی تفاوت معنی دار مشاهده نگردید

Keywords:

ابعاد عشق , سبک های دلبستگی , روابط با جنس مخالف

Authors

نازنین هنرپروران

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان،گروه علوم انسانی،استهبان ،ایران

زهرا قادری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،گروه علوم انسانی ،مرودشت ،ایران

اکرم صادقی

کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ربیعی م.(1383، ررسی شیوع روابط نامطلوب دختر و پسر و ...
 • عطاری، .ی.، امان لهی:ع138510)، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی ...
 • گریدانوس..(385 1)، مراقبت از نوجوانان _ ترجمه صرامی فروشانی، .پ.، ...
 • Ainsworth , M. D. _ Bowlby, J. (1991). An ethiological ...
 • Ainsworth, M. D.S., Blehar , M.C., waters, E., & wall, ...
 • Bames ML, Sternberg RJ.A(1986). Hierachical model of love and it's ...
 • B artholomew, K. , & Horowitz, L.M.(199 1).Attachment styles in ...
 • Bartholomew, _ shaver , p. (1996). Methods of Assessing Adult ...
 • Becker, T, E., & Billings, R., (1997). Validity of scores ...
 • Bowlby , J.(1973). Attachment and loss : Vol.II.Lo ss.Vol. II. ...
 • Bowlby , J.(1977). The making and breaking of affectional bonds: ...
 • Bowlby, J.(1988) _ clinical applications of attachment : A secure ...
 • Brennan, K.A., & Shaver , P. R. (1995). Dimensions of ...
 • Brown, B. (1999). You' re going out with who :peer ...
 • Cooper, M.L, Shaver, P.R., & Collins, N.L. (1998). Attachment styles, ...
 • Ditammaso, E., Brammen - MCNully _ C., Ross, 1. & ...
 • Engle , G . , Olson , K . R ...
 • Feeney, J., & Noller , P.(1991). Attachment Style and verbal ...
 • Feeney, J., & Noller , P.(1996). Attacment style as a ...
 • Fraley, R.C., & Shaver , .p. r. (2000). Adult romantic ...
 • Griffin, D., & Bartholomew, K. (1994). Models of self and ...
 • Gonzaga, G.C., Kietner, D., Londshi, E.A. & Smith, M.D., (2001). ...
 • Goodwin.I. (2003). The Relevanse of Attachmet Theory to The philosophy, ...
 • Guidano, V.F., & Liotti, G. A.(1983). Cognative processes and emotional ...
 • Hazan.c. shaver, p.(1987). Romantic love conceptualized as an attachment Process. ...
 • Hazan , c., & shaver, p .R . (1981). Romantic ...
 • Hazan .C. shaver , p.(1990) _ _ and work : ...
 • Hendrick, S. S, & Hendrick , c. (2002). Linking romantic ...
 • Levy, M.B .& Davis, K.E. (1988). Lovestyles and attachment styles ...
 • Liebert , R. M , .& Liebert, . L.L. (1998). ...
 • Mikulincer, M., & Shaver , P _ R . (2003). ...
 • Overbeak , B., Kemp , B _ & Engels , ...
 • Rothbaum, R., Weisz, J., Pott, M., Miyake, K., & Morreli, ...
 • Schmitt, D. p.(2003).Is short-term mating the result of insecure attachment? ...
 • Sprecher S.(1999).Ilove you more today than yesterday _ Romantic partner ...
 • West, M., & Sheldon, A.E.R. (1988). Classification of pathological attachment ...
 • نمایش کامل مراجع