ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊﺁﺑﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻲ درقنوات گناباد

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 600

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDM05_143

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1393

Abstract:

خشکسالی به عنوان بی سروصدا ترین بلایای طبیعی در مقابل سیلاب به عنوان یکی از پر صدا ترین بلایا قرار گرفته است . این درحالی است که خطر و خسارت های ناشی از خشکسالی به مراتب بیشتر از سایر بلایای طبیعی است مانند : سیل ، طوفان ، آتش فشان و حتی زلزله است . ولی به دلیلی که مشاهده ی تاثیر تخریبی خشکسالی نیاز به زمان به نسبت طولانی دارد ، مطالعه و تحقیق و نحوه ی برخورد با آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بحران خشکسالی، یکی از ناهنجاری های اقلیمی است که اثرات نامطلوبی بر روی گیاهان، جانوران و محیط های اکولوژیک و نهایتا انسان دارد. مدیریت بحران بیشتر جنبه های تنش زا و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از بروز خشکسالی و اقدامات اضطراری و واکنشی این پدیده را مدنظر قرار می دهد.حفظ قنوات شهرستان گنابادامری ضروری است و بدون این قنوات حیات مردم شهرستان گناباددر خطر خواهد بود. هدف از این مقاله بررسی بحران خشکسالی، مشکلات اجتماعی ناشی از خشکسالی و راهکارهای مدیریتی در جهت کاهش اثرات نامطلوب خشکسالی بر جوامع بشری است . در تجزیه و تحلیل دادهای این پژوهش به روش میدانی انجام گرفته است و از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮف در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺷﺎﻣﻞ 30 رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر دﺑﯽ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی آب ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. دراﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دراﺑﺘﺪا ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﭘﺪﻳـﺪه ﺧﺸﻜـﺴﺎﻟﻲ ازدﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎو زواﻳﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﻔﺤﺺ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﭙﺲ درﺧـﺼﻮص ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان وﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و درآﺧﺮ ﻧﻴﺰ راﻫﻜﺎرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ بتوان با تغییر روند استفاده از انواع آبهای کیفی و نیازهای آب شرب آب های مورد نیاز کشاورزی و صنعتی این شهرستان رفع شود . وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻻزم وﻣـﻮﺛﺮ درﺧـﺼﻮص ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ آن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

Authors

یاسمن صنایعی

عضو هئیت علمی پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه

سیدحسین پورهاشمی

دانشجو دکتری مدیریت بحران پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بهبهانی، .، « هیدرولوژی آبهای سطحی »، انتشارات دانشگاه تهران ...
 • خالدیه و م، آل یاسین، «عرضه و تقاضای آب در ...
 • علیزاده، ا.، « اصول هیدرولوژی کاربردی »، انتشارات آستان قدس ...
 • مهدوی، .. « هیدرولوژی کاربردی »، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ...
 • ولایتی، س، « منابع و مسائل آب استان خراسان»، »، ...
 • وزرات نیرو- «معیارهای کیفی آب آشامیدنی»، دفتر فنی، نشریه شماره1367 ...
 • The people's government of Hebei Province. Hebei economic yearbook. (in ...
 • Guan, D. Hubacek, K., 2008. A new and integrated hydro ...
 • Zhang, J., Xia, X., Jia, C., Li, T., 2009. Analysis ...
 • 1 -Dietzenb acher, E., Velazquez, E., 2012. Analysing Andalusian virtual ...
 • Mckee, B, T. Nolan, J, Doesken. Kleist, J. 1993. The ...
 • Mckee, B. T, Nolan, J. Doeshen, Kleist, J 1995. Drought ...
 • 4-Loukas , A, vasiliades, .and Dalezios, N.R. (2003).Inter comparison of ...
 • نمایش کامل مراجع