Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮزﺋﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی PREUSY, ZSM-48, ZSM-5 و بررسی تأثیرات آن ها بر محصولات واحدهای کراکینگ کاتالیزوری

Year: 1393
COI: PROCESS02_080
Language: PersianView: 523
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

علی جمشیدی - کارشناس ارشد فرآیندهای جداسازی، پالایشگاه اراک
سیدهادی جعفرنیا - کارشناس ارشدمهندسی شیمی پالایشگاه اراک
محمد سهرابی - کارشناس ارشدمهندسی شیمی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

Abstract:

ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺮوﭘﯿﻠﻨﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و تغییرات فصلی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و کمیت محصولات (تغییر الگوی مصرف اروپا به خودروهای دیزلی بازده بالا) از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ضمن اصلاح فرایند روشی را ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺮاﮐﯿﻨﮓ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ وارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﮐﻪاﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺮاﮐﯿﻨﮓ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ PREUSY, ZSM-48, ZSM-5 و ﯾﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺎﻧﻮ در ﺗﻮﻟﯿﺪﻧﺎﻧﻮزﺋﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ و یا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦزﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻧﺤﻮه ﺳﻨﺘﺰ زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق و ﺗﺄﺛﯿﺮات آنﻫﺎ در ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺮاﮐﯿﻨﮓ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری و ﻧﯿﺰ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is PROCESS02_080. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/259859/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
جمشیدی، علی و جعفرنیا، سیدهادی و سهرابی، محمد،1393،ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮزﺋﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی PREUSY, ZSM-48, ZSM-5 و بررسی تأثیرات آن ها بر محصولات واحدهای کراکینگ کاتالیزوری،The second scientific conference on refining process engineering and petrochemicals،Tehran،https://civilica.com/doc/259859

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

 • G.Zhao, J.Teng, Y. Zhang, Z.Xie, Y.Yue, Q.Chen, Y.Tang. "Synthesis of ...
 • L. Shirazi, A. Jamshidi, and M. R. Ghasemi, "The effect ...
 • Reza Sadeghbeigi.، Fluid Catalytic Cracking Handbook, 2012?. B utterw orth ...
 • Christian Baerlocher, Lynne B. McCusker, David H. Olson, (February 2007), ...
 • R.Hamada, M.Watabe.، :More Propylene in FCC Units. Catalyst Research Center ...
 • D.Stratiev, R.Dinkov. :Evaluation of FCC Unit Proces Variables Impact On ...
 • Rong Lin, Darrel L.Negelein, and Robert L.. :Effect of Catalyst ...
 • C.Liu, X.Gao, Z.Zhang, H.Zhang, S.Sun, Y.Deng.، Surface Modification of Zeolite ...
 • G. Zhao et al. / Applied Catalysis A: General 299 ...
 • G.Thanh Vouong, V. Thang Hoang, D.Tuyen Nguyen, T.Ondo. "Synthesis of ...
 • Santi Kulprathipanj a, (2010), % Zeolites in Industrial Separationa and ...

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support