استفاده از تکنیک شبی هسازی برای نیل به نوآوری فرآیندی

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 736

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BPJ-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1393

Abstract:

نوآوری، به معنای تجلی اندیشه خلاق است که همان ارایه محصول، فرآیند و خدمات جدید به بازاراست. نوآوری، به کارگیری توانای یهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. در دنیای رقابتی امروز، شرک تها برای بقا در دراز مدت ناگزیر به کسب نوآوری هستند در غیر اینصورت به آسانی از صحنه رقابت حذف خواهند شد. با این حال، اگرچه نوآوری میتواند مزایای زیادی را در نتیجه کاهش هزین هها یا بهبود کارایی برای سازمان داشته باشد، خطرات مهمی نیز در این روند وجود دارد که به کارگیری شبی هسازی رایان های برای مد لسازی و تحلیل آ نها میتواند این خطرات راکاهش داده و شانس موفقیت پیاده سازی آ نها را بالا ببرد. در این مقاله، در ابتدا به مرور ادبیات و تعاریف مختلف نوآوری و انواع آن، مخصوصا نوآوری فرآیندی میپردازیم؛ سپس به شبیه سازی و تعاریفمختلف آن شبیهسازی پرداخته، مزایا و معایب و همچنین ضرورت و اهمیت استفاده از شبیهسازی در ایجاد نوآور یهای فرآیندی را بیان م یکنیم. در ادامه، متدولوژی جامع ترکیبی که بر مبنای 24متدولوژی و رویکرد شبی هسازی و با یک روش استقرایی توسعه یافته را جهت استفاده در ایجاد نوآوری فرآیندی ارائه م یدهیم. در نهایت، نتایج حاصل از اجرای پروژه صورت گرفته بر اساس این متدولوژی و با استفاده از نرم افزارشبی هسازیSimprocess در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ، کشور را بیان م یکنیم

Authors

غلامرضا بداقی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

جعفر محمودی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین (ع)