تحلیل ارتعاشی پوسته های استوانه ای کامپوزیت دوار با در نظر گرفتن اثر تغییر شکل برشی

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,928

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME15_133

تاریخ نمایه سازی: 8 فروردین 1386

Abstract:

در این مقاله با استفاده از تئوریهای کلاسیک و تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول ١ که تغییر شکل برشی عرضی را نیز در نظر می گیرد، به تحلیل ارتعاشات یک پوسته استوانه ای کامپوزیت دوار پرداخته می شود . ضمناٌ پوسته مورد بررسی، دارای شرایط مرزی به صورت تکیه گاه ساده می باشد که حل دقیق آن بوسیله معادلات ارائه شده، ممکن می باشد . اثر نیرو کریولیس که باعث ایجاد پدیده دوانشعابی می شود و اثر نیرو جانب به مرکز که در اثر دوران پوسته به وجود می آید، در معادلات حاکم آورده شده است . همچنین با استفاده از یک کد کامپیوتری، منحنی های دو انشعابی فرکانس طبیعی بر حسب سرعت دورانی پوسته استخراج، سپس بر حسب پارامترهایی نظیر شماره مود محیطی، نسبت طول و نسبت ضخامت بررسی می گردد . در انتها، نتایج بدست از دو تئوری مذکور برای پوسته های استوانه ای جدار ضخیم و جدار نازک با هم مقایسه شده است .

Keywords:

Authors

مصطفی طالبی توتی

کارشناس مکانیک - دانشگاه گیلان

روح ا... طالبی توتی

دانشجوی دکتری مکانیک - دانشگاه علم و صنعت

رضا انصاری

دانشجوی دکتری مکانیک - دانشگاه گیلان

منصور درویزه

استاد مکانیک دانشگاه گیلان