بررسی غلظت های آهن و منگنز در منابع آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ساری

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,203

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEH15_063

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1393

Abstract:

زمینه وهدف : آهن و منگنز ممکن است باعثت ایجاد طعم، رنگ، بو و کدورت در آب آشامیدنی شوند. وقتی آهن و منگنز محلول در آب زیر زمینی به سطح زمین برسند و درمعرض هوا قرار بگیرند نامحلول می شوند و به صورت رنگ قرمز یا قهوه ای در می آیند. هدف از این مطالعه بررسی غلظت های آهن و منگنز در منابع آب تامین کننده اب شرب روستاهای شهرستان ساری در سال 87 می باشد. روش تحقیق : آزمایشات کیفی آب شرب مربوط به نمونه های اخذ شده از منابع تامین آب بصورت روتین در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران انجام، و با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر DR 5000 به سنجش غلظت این پارامترها پرداخته شد و با مقادیر گردید. و با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و SPSS تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. نتایج : یافته های این مطالعه نشان داد که غلظت آهن در بیش از 10 مجتمع آبرسانی و مقادیر منگنز نیز در بیش از 14 مجتمع بیش از مقادیر استاندارد (حدمطلوب ) بودند. بیشترین و کمترین غلظت آهن مربوط به مجتمع های آبرسانی ملک آباد و گرجی کلا (1/69و 0/01) بودند. همچنین بیشترین و کمترین غلظت منگنز به ترتیب در مجتمع های آبرسانی اسلام آباد و آبکسر (0.32و 0.009) مشاهده گردید. نتیجه گیری و بحث : نتایج آنالیز آماری این مطالعه نشان می دهد بین مقادیر آهن در چاه و چشمه اختلاف معنی (p=0.13) داری وجود نداشت (p=0.19) همچنین بین مقادیر منگنز در چاه و چشمه نیز اختلاف معنی داری وجود نداشت

Authors

اسماعیل قهرمانی

عضو هیئت علمی و مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان . سنندج

افشین ملکی

دانشیار عضو هیئت علمی و مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان . سنندج

احسان ابویی مهریزی

عضو هیئت علمی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی . بجنورد

محمود تقوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران