تاثیر مقدار کود نیتروژن بر کیفیت علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم علوفه ای در نظام کشت دوگانه

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 592

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NABATAT09_158

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1393

Abstract:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر کیفیت علوفه سه گیاه علوفه ای تابستانه شامل سورگوم (Sorghum bicolor L. cv. Speedfeed) ، ذرت (Zea mayz L. cv. Sc.704) و ارزن مرواریدی (Pennisetum americanum cv. nutrifeed) در سیستم کشت دوگانه (بعد از غلات پا ییزه)، آزمای شی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۳ با استفاده از طرح آماری کرت ها ی خرد شده در قالب بلوک های کامل تصاد فی انجام شد . در این تحقیق سه گیاه علوفه ای مورد نظر به عنوان عامل اصلی و مقدار کود نیترو ژن در سه سطح (100، 200 و 300 کیلوگرم نیترو ژن خالص در هکتار از منبع اوره) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد . علوفه ذرت در مرحله خمیری نرم مصادف با ۷۵ روز پس از سبز شدن و علوفه سورگوم و ارزن در مرحله ۱۰ تا ۲۰ درصد گلدهی در دو چ ین (به ترتیب ۵۵ و ۱۰۵ روز پس از سبز شدن ) برداشت شد . علوفه برداشت شده در هر مورد از نظر صفات کیفی شامل درصد ماده آلی، پروتئین خام، فیبر محلول در شو ینده خنثی و درصد فسفر و کلسیم ارزیابی شد . نتا یج نشان داد که هر سه گیاه مورد بررسی نسبت به افز ایش کود نیترو ژن پاسخ مثبت نشان دادند به طوری که با افز ایش کود نیترو ژن، درصد پروتئین خام در هر سه گیاه افز ایش پیدا کرد . در مورد درصد ماده آلی گیاه ذرت بیشترین میزان را به خود اختصاص داد . اما از نظر درصد فسفر بین سه گیاه مزبور اختلاف معنی داری مشاهده نشد در حالی که از لحاظ درصد کلس یم، سورگوم در جایگاه برتر و ارزن و ذرت به ترتیب در جا یگاه دوم و سوم قرار داشتند . البته بالاتر بودن نسبت برگ به ساقه و د رصد پروتئین خام علوفه ارزن نسبت به سورگوم امتیازی برای ارزنمحسوب می شود.

Authors

شیوا خالص رو,

دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد

مجید آقاعلیخانی

استادیارگروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس

سیدعلی محمد مدرس ثانوی

دانشیار گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس

امیر حسین شیرانی راد

استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر