اثر سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه کوشیا

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 480

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NABATAT13_0565

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

Abstract:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و دانه کوشیا، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1390 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. شوری آب آبیاری در سه سطح شامل (4/1، 18 و 32 دسی زیمنس بر متر) و تراکم بوته در چهار سطح شامل (10، 20، 30 و 40 بوته در مترمربع) به عنوان فاکتورهای آزمایش در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر شوری بر عملکرد علوفه، پروتئین، عملکرد پروتئین، درصد ماده خشک قابل هضم، میزان الیاف غیرمحلول در شوینده اسیدی (ADF) و مقدار خاکستر معنیدار است. با افزایش سطوح شوری عملکرد علوفه، پروتئین، درصد ماده خشک قابل هضم، مقدار خاکستر کاهش اما میزان الیاف غیرمحلول در شوینده اسیدی افزایش یافت. بیشترین علوفه تر به آبیاری با شوری 4/1 دسی زیمنس بر متر با تولید 33907 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. تراکم بر عملکرد علوفه معنیدار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که تراکم 30 و 20 بوته در مترمربع به ترتیب بیشترین عملکرد علوفه تر را در شرایط آب و هوایی اراک و مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه مناسبتر خواهد بود.

Authors

محمد رضا سبحانی

مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مجید مجیدیان

استادیار دانشگاه گیلان