تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت های اسطوره ای ایرانی دررمان های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387)

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 827

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLL-8-19_010

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

Abstract:

بروز و ظهور اساطیر در رمان های فارسی کوششی است جریان ساز که رمان نویسان برای دستیابی به دو انگیزه اساسی : یکی ارائه تفسیری موافق بادریافت خویش از اوضاع دنیای پیرامون خویش و دیگری بازتاب ارزش های زیباشناسانه و پرجذبه، از خود نشان داده اند.پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و مرور بر اسناد ادبی معاصر، در پی تحلیل چگونگی و سیر انعکاس، دلایل بازسازی و بازپردازی مضامین و روایت هایاسطوره ای ملی و مذهبی در حوزه رمان های فارسی است . بنابر نتایج این پژوهش، بیشترین رویکرد رمان نویسان به بازسازی و بازآفرینی اسطوره ها بهدهه های چهل و پنجاه برمی گردد؛ یکی از دلایل اصلی ظهور این رویکرد، شکست نهضت مردمی ملهی شدن صنعت نفت در اثر کودتای 28 مرداد است . اماپس از انقلاب اسلامی، بیشترین بازآفرینی اسطوره ها در رمان، دهه های هفتاد و هشتاد دیده می شود که به دلایلی عمدتاً متفاوت از دلایل پیش از انقلاب چونپیروی گسترده نویسندگان از جریان های مدرنیستی و پسامدرنیسم، تمایل زیباشناختی، تقویت و احیای جنبه های ملی، بازگشت به سرچشمه های بومی بهجای تقلید از غرب است.

Authors

سعید بزرگ بیگدلی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

تقی پورنامداریان

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

حسینعلی قبادی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

سیدعلی قاسم زاده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان