بررسی ارتباط جهشهایC282Y و H63D ژن هموکروماتوز HFE و خطر ابتلا به انفارکتوس قلبی حاد

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,180

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIGS13_0563

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

Abstract:

هموکروماتوز وراثتی یک اختلال متابولیسم آهن است که موجب تجمع آهن در کبد، تیروئید و هیپوفیز میگردد. هموکروماتوز مرتبط باجهش در ژنHFEیکی از عوامل اصلی ازدیاد سطح آهن در جمعیت شمال اروپا است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین جهش های ژن هموکروماتوزHFE و خطر ابتلا به انفارکتوس حاد قلبی در یک گروه از جمعیت ایرانی میباشد در این مطالعه که به روش مورد-شاهد انجام پذیرفت، دو جهش اصلیH63Dدر اگزون 2 وC282Yدر اگزون 4 ژن هموکروماتوز در جمعیتی متشکل از 261 نفر شامل 131 فرد بیمار و 130 فرد شاهد سالم بررسی شدDNAژنومیک افراد از نمونههای خونی به روش استاندارد فنل-کلروفرم استخراج شده و ژنوتایپ آنها با روش PCR-RFLPتعیین گردید. جهت تحلیل آماری از نرمافزارSPSS استفاده شد و مقادیرP پایینتر از0/05 معنیدار تلقی شدند.نتایج حاصله نشان میدهند که تفاوت معنیداری از نظر سن و جنس میان دو گروه مورد و شاهد وجود ندارد. این نتایج نشاندهنده تفاوت معنیدار جهش کدون 63 ژنHFEمیان بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد و افراد سالم میباشد (شاخصPپایین تراز0/001 درحالیکه ارتباط معنی داری میان جهش C282Yو خطر ابتلا به انفارکتوس حاد مشاهده نشد (شاخص Pبرابر با0/405نتایج حاصل ازاین مطالعه نشاندهنده همبستگی بین جهشH63Dو افزایش خطر ابتلا به انفارکتوس حاد در جمعیت ایرانی میباشد.

Authors

شاهرخ ایروانی

دپارتمان داخلی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

زهرا شاکر

دپارتمان داخلی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

امین آیتی پور

دپارتمان داخلی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

حامد ناقوسی

پژوهشکده بیوتکنولوژی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران