بررسی بیوانفورماتیکی امکان حضورmiRNA های جدید در ناحیه افزایش یافته3q26.33 در سرطان ریه

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 688

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIGS13_0893

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

Abstract:

سرطان ریه بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان را به خود اختصاص داده است. دو فرم اصلی سرطان ریهNon-smallSmall-cell lung cancer و cell lung cancerتغییرات کروموزومی متعددی را نشان می دهند، که مهمترین آنها تکثیر در منطقهی3q26.3می باشد. از سوی دیگر نشان داده شده که(miRNA) microRNAها به عنوان تنظیم کننده های جدید دارای نقش های انکوژنی و تومورساپرسوری در فرآیند تومورزایی هستند. امروزه آنالیزهای بیوانفورماتیکی از مهمترین روش های کشفmiRNAهای جدید در نواحی افزایش و حذف کروموزومی محسوب میگردد. در این مطالعه نواحی اینترونی حفاظت شده ژنSox2-otواقع در ناحیه 3q26.3به منظور شناساییmiRNAهای جدید مورد بررسی های بیوانفورماتیکی قرار گرفت. در این راستا ابتدا به بررسی ساختارهای ساقه -حلقه موجود در ناحیه ی افزایش یافته 3q26.33 به کمک نرم افزارSSCprofilerپرداخته، سپس تواالی های شناسایی شده را بابرنامه هایMicroprocessor SVM و CID-miRNA ،MiPredمورد آنالیز قرار دادیم. نتایج بدست آمده حاکی از وجود 30 توالی بالقوه برای miRNAهای جدید بود که در نهایت 3 مورد از ساختارهای ساقه -حلقه ای که در مجموع بهترین ویژگی های مورد انتظاربرای یکmiRNAرا داشتند انتخاب و کلون نمودیم تا به بررسی نقش آنها در سرطان زایی ریه بپردازیم

Authors

امیر باقری

گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سیده فاطمه رضوی پور

بخش سلولی و مولکولی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مهشید ملکوتیان

گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سیدجواد مولی

گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران