بررسی الگوی بیانیRNA غیرکدکننده بلندROR در طی تمایز عصبی سلول های بنیادی و تایید آزمایشگاهی وجود یکmiRNAبالقوه مستقر در اینترون دومROR

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 539

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIGS13_0927

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

Abstract:

گروه جدیدی از ژن های شناخته شده در ژنوم انسانRNAهای غیرکدکننده بلند بین ژنی هستند که کنترل کننده فرآیند های مختلف زیستی از جمله حفظ پرتوانی سلول های بنیادین و نورون زایی هستندLinc-RORژن جدیدی است که در بازبرنامه نویسی سلول نقش دارد. در این مطالعه بیان این ژن را در حین تمایز سلول های بنیادین جنینیNT2به سلول های عصبی بررسی کردیم. همچنین با استفاده از نرم افزارهای مختلف ناحیه کروموزومی این ژن را برای امکان وجود واریانت های احتمالی و ساختارهای ساقه حلقه مورد بررسی دقیق تر قرار دادیم. نتایج حاصل ازReal-time PCRنشان دادند که بیان این ژن هم راستا با فاکتورهای کلیدی پرتوانی سلول های بنیادین از روز سوم پس از تمایز کاهش می یابد و در روز 32 پس از تمایز پایین ترین سطح بیان را دارد. با توجه به آنالیزهای بیوانفورماتیکی برای نواحی cDNAاین ژن پرایمر طراحی شد. با استفاده ازRT-PCRو تعیین توالی مستقیم چهار واریانت جدید این ژن شناسایی شد که در سلول های مختلف بیان متفاوت دارند. همچنین نتایج آنالیزهای بیوانفورماتیکی این ناحیه حاکی از وجود یک ساختارحفاظت شده ساقه- حلقه ای در اینترون دوم این ژن که پتانسیل تولیدmiRNAرا داردکلونینگ و پیش بیان این ناحیه باعث تغییرات شدیدی در سیکل سلول و بقای سلول های ترانسفکت شده شد. در مجموع نتایج ما نشان دهنده نقش کلیدی این ژن و واریانت های ان در حفظ سلول های بنیادین و تمایز سلولی است

Keywords:

پرتوانی , پیشگوییmiRNA , تمایز عصبی , RNAهای غیرکدکننده بلند بین ژنی , Linc-ROR

Authors

مهشید ملکوتیان

گروه ژنتیک ملکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

یوسف فوعانی

گروه ژنتیک ملکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سیدجواد مولی

گروه ژنتیک ملکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران