بررسی بیان و عملکردRNA غیر کدکننده بلند ضد تمایزANCRدر حین تمایز سلول ها یبنیادین به سلول های عصبی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 575

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIGS13_0946

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

Abstract:

هاRNAی غیرکدکننده بلند بین ژنی گروه جدیدی ازرونوشت های غیرکدکننده هستند که تنظیم کننده های مهم مسیرهای پرتوانی و تمایز سلولی هستندRNA ، ANCR.غیرکدکننده بلند ضد تمایز، در سلول های بالغ تمایز یافته کراتینوسیت کاهش بیان قابل توجهی دارد. این یافته فرضیه ی کنترل تمایز توسطIinc-RNAرا تایید می کند. در این مطالعه تغییرات بیانANCRدر حین تمایز عصبی سلول های بنیادین کارسینومای جنینی در مقایسه با الگوی بیانی مارکر های پر توانی سلولOCT4 ,SOX2 , NANOGمورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای تشخیص هر گونه نقش این ژن در تومورزایی، رده ی سلولیU-87 MGبا استفاده ازsiRNAکه رونوشتANCRرا هدف قرار می دهد تیمار شد. نتایج به دست آمده کاهش بیان منظمی را در مارکر های پرتوانی نشان می دهند در حالی که بیانANCRدر هفته اول پس از تمایز عصبی تغییر بیان ندارد اما در روزیازدهم افزایش بیان معنی داری دارد و سپس بیان آن به تدریج کاهش می یابد و در روزهای 25 و 32 پایین ترین سطح بیان را دارد. از سویی دیگر به دنبال مهار این ژن در سلول های سرطانی تعداد سلول های فازSub-G1افزایش یافته و در نهایت منجر به افزایش آپوپتوز می شود. این نتایج نشان دهنده این است کهANCRبرای شروع روند تمایز سلول های عصبی نیاز نیست اگرچه که در تمایز سلول های عصبی نقش دارد. همچنین با توجه به نقش موثر این ژن در فرآیند تومورزایی این ژن پتانسیل استفاده در کاربردهای درمانی دارد

Keywords:

تمایز , RNAهای غیرکدکننده بلند بین ژنی , ANCR ,

Authors

یوسف فوعانی

گروه ژنتیک ملوکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مهشید ملکوتیان

گروه ژنتیک ملوکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سیدجواد مولی

گروه ژنتیک ملوکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران