مدل ریاضی توسعه لایه مرزی روی تندآب سرریزها

Publish Year:

1375

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

1,558

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFD04_006

تاریخ نمایه سازی: 15 خرداد 1386

Abstract:

محلی که لایه مرزی متلاطم بر روی تندآب سرریزها به سطح آب میرسد نقطه بحرانی خوانده شده و از آن نقطه هواگیری جریان شروع می شود. به دلیل اثراتی که ورود هوا به جریان دارد پیش بینی محل این نقطه حائز اهمیت است. در این مقاله یک مدل ریاضی برای پیش بینی توسعه لایه مرزی معرفی شده است. اینمدل با استفاده از مدل تلاطم K-e وضعیت جریان روی تندآب سرریزها را تحلیل کرده و نیمرخ سرعت در مقاطع مختلف و در نتیجه نحوه رشد لایه مرزی را پیش بینی می کند. مقایسه نتایج این مدل با اندازه گیریهای موجود از یک سرریز، صحت نتایج به دست آمده از آن نشان می دهد.

Authors

امیررضازراتی
امیررضا زراتی

عضو هیئت علمی دانشکده عمران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر