CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض سازمانی و سبکهای مدیریت تعارض کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض سازمانی و سبکهای مدیریت تعارض کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان
شناسه ملی مقاله: ICBDE01_401
منتشر شده در کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباسعلی رستگار - استادیار،دکترای مدیریت،گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری،دانشگاه سمنان
محمدرضا رستمی - دانشجوی دکترای مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری،دانشگاه سمنان

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش رابطه بین هوش هیجانی با سبک های مدیریت تعارض کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان در سال 1392 بوده است. جهت نمونه گیری از بین420 نفر از کارکنان این سازمان به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه، بنام پرسشنامه تعارض سازمانی، پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض استفاده شده است، از پرسشنامه هوش هیجانی برای سنجش مولفه های خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط استفاده شده است و نهایتا از پرسشنامه راهبرد های مدیریت تعارض برای سنجش مولفه های عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS18 استفاده شده است. روش آزمون فرضیه ها در بخش آمار استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کلموگروف اسمیرنف بود. نتایج این تحقیق نشان داد که، با افزایش میزان هوش هیجانی کارکنان، احتمال استفاده از مدیریت تعارض کاهش مییابد و برعکس. همجنین مشخص گردید که بین راهبردهای مدیریت تعارض سازمانی و هوش هیجانی همبستگی معکوس و معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
هوش هیجانی، راهبردهای مدیریت تعارض، تعارض سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/330924/