بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش درک شده در صنعت خودرو سازی ایران

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 880

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOM01_0948

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

Abstract:

یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی که طی سال های اخیر توجه بسیاری از صاحب نظران ودست اندرکاران جوامع مختلف رابه خود جلب کرده است عدم توجه و پای بندی سازمان ها و مدیران بهوظایف و مسئولیت های اجتماعی شان است.از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مسئولیتاجتماعی بر ارزش درک شده در صنعت خودرو سازی ایران)مطالعه موردی شرکتهای سایپا، ایران خودرو، مدیران خودرو می باشد. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف از نوع کاربردی و براساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه -خریداران محصولات شرکتهای سایپا،ایران خودرو و مدیران خودرو می باشند که یک نمونه 033 نفری از آنها بررسی گردید. ابزار تحقیق نیز پرسشنامه بوده که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 0/897 موردتایید قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از رویکرد دو مرحله ای روش مدل معادلات 7 تجزیه تحلیل گردید / ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل نسخه 03 . بررسی ها نشان از آن داشت کهمدل پیشنهادی تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که مسئولیت اجتماعی شرکتهای خودروساز بر ارزش درک شده تاثیر مثبت و معنا داری دارد. از سویی تاثیرمثبت و معنا دار ابعاد مسئولیت اجتماعی مورد بررسی در این پژوهش شامل عملکرد زیست محیطی،تعهد سازمانی،قیمت محصول،کیفیت محصول،فروش رابطه مند و تحقق انتظارات بر ارزش درک شده مورد تایید قرارگرفت. بعلاوه نتایج نشان داد که متغییر های فوق بر ارزش درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.

Authors

پریسا عزیزی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

فرج ا... رحیمی

استادیار و دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدمرتضی افقه

استادیار و دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • American Customer Satisfaction Index (ACSI), Methodology Report, April 2005, the ...
 • Alvani.M &Danaiefard H. 2002.Public Administration and public trust .Management knowledge ...
 • Allen R. Drek (2004), Customer Satisfaction Research Management, ASQ Quality ...
 • Aiello Albert Jr. et al. (1977), Scaling the Heights of ...
 • Cochran Ph, 2007. The evolution of corporate social responsibility .Kelley ...
 • Donaldson, T .&K.Davis (1990), «Business Ethics» .Management Decision, V.28, N6. ...
 • Dagenais Laberge Denyse, Estimating Models of Determination of Consumer Satisfaction: ...
 • Giesel. Joan et al. (1997), The Effect of Product-Level standards ...
 • Hill Nigel and Alexander Jim (2000), Handbook of Customer Satisfaction ...
 • Hair F. Joseph, Jr., Bush p. Robert et al. (2003), ...
 • Holdford David (2003), Identification of the Service Quality of Pharmaceuticl ...
 • Jamali, D & Mirshak R (2006). Corporate Social Responsibility Theory ...
 • Juanita Oeyono, Martin Samy and Roberta Bampton. An examination of ...
 • Lantos, GP (2001). The boundaries of strategic corporate social responsibility. ...
 • ISO 9000:200 Certification, ASQ Quality Press Milwaukee, Wisconsin. ...
 • Westbrook A Robert, Observations _ Applied CS/D Research, (JCSDCB), vOL. ...
 • نمایش کامل مراجع