راهبردهای ساماندهی) بهسازی و نوسازی بافت تاریخی شوشتر مرکز محله دکان شمس با استفاده از تکنیک سیستم های تحلیل آماری

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 750

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

UUSD01_0196

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1394

Abstract:

هویت شهری نشان دهنده فرهنگ شهرنشینان است، بافت فرسوده تاریخی به عنوان هویت و تبلور فرهنگ آن شهر میباشد.بنابراین، حفظ آن در زمان بهسازی و نوسازی تاکید میشود . ساماندهی بافت های کهن نیازمند شناخت صحیح کلیه ابعاد کالبدی و کارکردی محله، مسائل و مشکلات، یافتن راه حل ها، استفاده بهینه از امکانات و افزایش توانمندی ها، نیازمند یک سیستم مدیریت پویا و استوار به همراه مشارکت مردم است . بافتتاریخی متمایز از سایر بافت های شهر بر اهمیت و جذابیت آن شهر می افزاید و به عنوان یک جاذبه مطرح می کند. مداخله در این گونه بافت ها، متفاوت از دیگر بافتهای شهری است اقدامات در این زمینه از نوع بهسازی ونوسازی است.در این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و ابتدا به تعاریف نظری و شناخت الگوهای مداخله در بافت های تاریخی وتجربیات جهانی پرداخته و سپس با شاخص یابی نظرات اندیشمندان و تجربیات گذشته معیارهای پشتیبان شناسایی می شوند وسپس با بررسی وضعیت کیفیت ابنیه و .... به نوع بافت دست یافته ، در ادامه تحقیق انواع راه حل ها و اولویتهای اجرایی متناسببا شرایط محیطی و بافت تاریخی مرکز محله دکان شمس مطرح شده است و سپس با مطالعه محدوده ازتکنیک سوات SWOT گردآوری، سپس با نرم افزار SPSS پرسشنامه ازساکنین بافت تکمیل ودر نرم افزار تجزیه و تحیلل داده ها وآزمون فرضیات انجام گرفت . و بر اساس نتایج به دست آمده برطبق وضعیت و دورنمای آن الگوی مداخله را تبیین می نماییم. وراهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی ، مطابق با نیازهای امروز و برگرفته از الگوهای منطقه و سرزندگی و ارتقا کیفیت زندگی، سطح رفاه و ایمنی. و بهبود وضعیت نامطلوب و ارتقا تعاملات اجتماعی و کاراییهای اقتصادی ایجاد پتانسیل های لازم برای افزایش حضور گردشگران و و انسجام پرداخته و ارائه می شود. و بر مبنای این تحلیل مجموعه ای از توصیه های کاربردی درخصوص چگونگی سوق دادن برنامه های نوسازی و بهسازی بافت های تاریخی و فرسوده به سوی ارتقای افزایش سطح کیفیت زندگی ارائه کند . پیشنهادات این پژوهش میتواند هم به اجرای بهتر پروژههای نوسازی و بهسازی شهری در چارچوب رویکرد کیفیت زندگی کمک کند.

Authors

سیده زینب طباطبایی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی گروه معماری، شوشتر،ایران

بهزاد وثیق

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول. ایران