بررسی عوامل مؤثر بر شاخصقیمت سهام بانکها در بازار بورساوراق بهادارتهران طی سالهای 13-1388 با رویکرد خودرگرسیون برداری تابلویی (Panel - VAR)

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 687

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAAME01_011

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

Abstract:

امروزه رقابت بین بنگاههای اقتصادی برای کسب جایگاه مناسب در بازارها همواره مورد توجه قرار گرفته. شواهد تجربی نشان میدهد کشورهایی که بازارهای سهام سازمانیافته دارند از نهاد بانکی کارآمدی نیز برخوردار میباشند؛ که موجب تبدیل شده بانکها به سهامداران اصلی بازار سهام شده است. در حال حاضر، وضعیت اقتصادی کشور حاکی از بانک محور بودن بازارهای مالی است؛ در واقع، بانکها مهمترین واسطههای مالی در ارائه خدمات به جامعه میباشند. از آنجایی که بانکهای خصوصی در مقایسه با سایر بانکها بیشترین سهم داراییها با درجه نقدشوندگی بالا را دارند؛ بررسی عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام بانکها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام آن میتواند تحلیل مناسبی از سودآوری بانکها و عملکرد آنها در نظر گرفته شود. از این رو در این تحقیق، تأثیر عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام بانکها در بازار بورس اوراق بهادار تهران دربازه زمانی سالهای 1392- 1388 به صورت دادههای فصلی و بر اساس تعداد 7 بانک حاضر در بازار بورس مورد بررسی قرار میگیرد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش خودرگرسیون برداری دادههای تابلویی که براساس روش تحلیلهای واکنش ضربه و تجزیه واریانس خطای پیش- بینی نوسانات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت عوامل مؤثر بر این شاخص ارزیابی شده است. پس از تجزیه و تحلیل دادهها و برآورد الگوها براساس نتایج حاصل از واکنش ضربه مشخص گردید که شوک مثبت حاصل از متغیر روند بازار در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بر شاخص قیمت سهام بانکها تأثیر مثبت دارد. شوک مثبت حاصل از متغیرهای عایدی هر سهم و بازده داراییهای بانک در کوتاهمدت و میانمدت تأثیر مثبت و معنیداری بر این شاخص دارند. شوک مثبت حاصل از متغیر ریسک در کوتاهمدت تأثیر مثبت و در میانمدت تأثیر منفی بر شاخص قیمت سهام بانکها دارد و همچنین، تأثیر متغیرهای حجم معاملات، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و رتبه نقد شوندگی سهام بانکها در کوتاه- مدت، میانمدت و بلندمدت بر این شاخص بیمعنا است. همچنین، نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیشبینی در میانمدت نشان میدهد که شوک حاصل از متغیرهای روند بازار، عایدی هر سهم و بازده داراییهای بانک به ترتیب 35 درصد، 9 درصد و 7 درصد از واریانس شاخص قیمت سهام بانکها را شامل میشود.

Keywords:

شاخص قیمت سهام بانکها , نرخ بازده حقوق صاحبان سهام , عایدی هر سهم , خودرگرسیون برداری دادههای تابلویی

Authors

سارا قبادی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

سپیده کردجزی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • پاکدین امیری م، پاکدین امیری م، پاکدین امیری ع. 1387. ...
 • جونز پ. 1380. مدیریت سبد سهام. ترجمه م شاه علیزاده. ...
 • چیت ساز، م. 1376. نقش بورس اوراق بهادار تهران در ...
 • مهرانی س، مهرانی ک. 1382. رابطه بین نسبت های سودآوری ...
 • نوفرستی م. 1387 _ ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد ...
 • وبر م. 1392. اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری. مترجم ...
 • یحیی زاده فر م، شمس ش، لاریمی ج. 1389. بررسی ...
 • Bekaert G, Harvey C.R, Christian Lundblad. (2003). National bureau of ...
 • Binder M, Cheng H, Hashem Pesaran M. (2005). Estimation and ...
 • Canova F, Ciccarelli M. (2013). Panel vector autoregressive models A ...
 • Love J. (2006). Export instability in iess developed: Consequences and ...
 • Lutkepohl H, Kratzig M. (2004). Econometric theory. Journal of Applied ...
 • Lutkepohl H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis ...
 • Nirmala PS, Sanju and PS, Ramach andran M. (2011). Determinants ...
 • Srinivasan P (2012). Determinants of equity share prices in India: ...
 • نمایش کامل مراجع